Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Počatie Ježiša z Ducha Svätého a panenstvo Márie. Odhalenie kresťanských rozprávok. Seriózne akademické dôkazy

Medzi základné a najvyššie kresťanské dogmy patrí aj to, že Mária splodila Ježiša nadprirodzene z Ducha Svätého, teda nie ľudským pohlavným stykom. Samozrejme dogma, že Ježiš bol počatý z Ducha Svätého je pre kresťanov veľmi dôležitá, pretože to podporuje jeho zfalšovaný Božský pôvod. Podľa logiky kresťanov, Boh sa predsa nemohol počať prirodzene, ale nadprirodzene.
Ak spochybníme splodenie Ježiša s Ducha Svätého, spochybníme aj Ježišov Božský pôvod a spochybníme aj základ kresťanstva ako takého.
Veriť v rozprávku kresťanstva je naozaj krásne. Veď všetko tam tak krásne dokopy zapadá. Ja som ale zlý človek, a idem kresťanov z tohto krásneho sna – z tejto krásnej rozprávky prebudiť do krutej reality. Ejha – to bude ale krutý budíče a kruté zobudenie pre kresťanov!!!
Tento článok prinúti každého kresťana zanechať svoju kresťanskú vieru. Niektorí kresťania (hlavne tí praktizujúci a fanatickí) sa môžu aj psychicky zrútiť z tohto článku, upadnúť do depresií alebo ich môže aj „poraziť“. Kresťan si celý svoj zmysel života si zakladal na kresťanstve ale teraz tu je nepríjemný článok, ktorý mu celú jeho vieru spochybňuje. Kresťanovi článok pokazí radosť. Kresťania veľmi neradi čítajú takéto články a často ich ani nie sú schopní dočítať. Pravda je niekedy nepríjemná. Ale aj nepríjemná pravda nás posúva dopredu.
K čomu je dobré to šialené besnenie fanatických kresťanských kazateľov, evanjelizátorov, ktorí sa silou mocou snažia strhnúť čo najviac ovečiek na kresťanstvo, ktoré je už vo svojich základoch založené na klamstve?? Veď kresťanstvo spochybňuje samotná Biblia.
Nedaj sa klamať cirkvou! Maj svoj rozum!
 
Katolícka cirkev hlása dogmu, že Ježiš vznikol nie prirodzene pohlavným stykom, ale že bol počatý nadprirodzene z Ducha Svätého. Tiež katolícka cirkev verí v celoživotné panenstvo Márie, kým niektorí protestanti veria, že Mária už mala pohlavný styk po Ježišovom narodení (v Biblii sa totiž spomínajú Ježišovi bratia Sk 1,14 katolícka cirkev sa snaží všemožne prekrúcať tento fakt)
           Dokonca aj pri štandardných prekladoch vidíme vážne rozpory. Dvoje evanjelia opisujú rovnakú udalosť celkom odlišne. Kým Matúšovo evanjelium hovorí, že Mária počala z Ducha Svätého, Lukášovo evanjelium hovorí, že na Máriu zostúpil Duch Svätý, nie že by počala z Ducha Svätého!! Toto vážne protirečenie ma prinútilo konať a skontrolovať preklady.
Biblia hovorí jednoznačne: žiadne počatie z Ducha Svätého a celý príbeh bol úplne iný a na veľké sklamanie kresťanov aj trochu kontroverzný.
           Biblia podľa správneho prekladu popisuje udalosť nasledovne: Mária mala Ježiša v extrémne nízkom veku a to sa snažili evanjelisti vysvetliť. Podľa židovského štandardu, žena bola vydatá už v 12 rokoch, niekedy aj skorej. Samozrejme až v neskoršom veku po 12 rokoch mohli mať pohlavný styk (tak to bolo u židov bežné), inak by pochopiteľne mohol muž dievča zraniť (vieme prečo, nemusíme to podrobne rozoberať) a tiež to ani nebolo spoločensky vhodné a slušné. Márii aj Jozefovi sa zjavil anjel a oznámil im, aby sa rozhodli splodiť Ježiša – proroka v ktorom bude Duch Svätý aj napriek vekovej prekážke
 
Evanjelium podľa Lukáša - kapitola 1
26 V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret,
27 k pannezasnúbenej(správny preklad: vydatej) mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A menopanny(v hebrejčine, dievčatko, mladé dievča) bolo Mária.28 Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas, milosti plná, Pán s tebou."29 Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.30 Anjel jej povedal: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.31 Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.32 On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida,33 naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca."34 Mária povedala anjelovi: "Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?"
Správny preklad: "Ako sa to stane, keď nemôžem spoznať muža?" Mária sa obáva, že nie je schopná pohlavného styku
35 Anjel jej odpovedal: "Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn.36 Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná!37 Lebo Bohu nič nie je nemožné."38 Mária povedala: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." Anjel potom od nej odišiel.41 Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý.
Evanjelium podľa Matúša - kapitola 1
18 S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom: Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.
Pešita: ...S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola vydatá s Jozefom. Dovtedy s ňou Jozef nenažíval, kým našla (Mária) inšpiráciu od Ducha Svätého
Grécka verzia a Vulgáta: ...našla v bruchu majúca Ducha Svätého
S nesprávnym, v súčastnosti štandardným prekladom prišiel až Martin Luther
Grécky a latinský preklad je dosť nezrozumiteľný, stále prakticky nehovorí o počatí z Ducha Svätého
 
19 Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.
20 Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.
Správny preklad podľa Pešity: ...lebo spolodíš toho, v ktorom bude Duch Svätý/lebo (bude) splodený ten (v ktorom) je Duch Svätý
Aj grécky text má prakticky rovnaký význam. V tomto kontexte „prijať za manželku“ znamená jemne vyjadrené „mať s ňou manželské spolužitie“, „pohlavný styk“
         Ježiš tu teda nie je popísaný, ako väčší od bežného proroka. Aj v starom zákone sa píše o niektorých prorokoch, ktorých si špeciálne vyvolil Boh a Duch Svätý bol v nich už od narodenia
 
21 Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov."22 To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka:
23 "Hľa, panna(v hebrejčine, dievčatko, mladé dievča) počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel," čo v preklade znamená: Boh s nami.
24 Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.25 Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš.
Tento preklad bol až prehnane zle preložený, správny preklad:25Ale nepoznal ju, kýmnesplodili* prvorodenéhosyna; adalimu meno Ježiš.
           *upozorňujem, že splodiť znamená počať pri pohlavnom styku jedinca. Táto časť jasne spochybňuje panenstvo Márie. Splodiť je dokonca aj v gréckom texte. Všetky verzie Biblie mali toto preložené zle.
           Celkovo tento verš znamená, že nemal s Máriou pohlavný styk, pred tým, ako dostal jasné poslanie od Boha. Matúš chce zvýrazniť morálnosť Jozefa, nie panenstvo Márie
 
Kým tvrdenie, že Mária bola počatá prirodzene, je krásne, logické a všetko tu logicky zapadá,naopak téza, že Mária počala z Ducha Svätého je plné veľmi vážnych rozporov.
 
Konkrétne rozpory oficiálnej kresťanskej teológie sú nasledovné:
-teológom robí veľký problém vysvetliť z akého dôvodu chcel Jozef Máriu „opustiť“. Naozaj to nevedia nijak logicky vysvetliť. Podľa Mojžišových zákonov je povinný aj dokonca pri nemanželskom styku daný smilník povinný zobrať dané dievča za manželku (Ex 22, 16)
a nieto ešte opustiť ženu z ktorou je už oficiálne manžel.
Ďalšia vec, že ak mala Mária brucho, mal by mať z toho nepríjemnosti skôr Jozef nie Mária, avšak v Biblii sa píše, že Jozef skôr chcel Máriu chrániť
 
Kniha Exodus - kapitola 22
16 Kto zvedie pannu, ktorá nebola zasnúbená, a bude s ňou obcovať, zaplatí svadobný dar a vezme si ju za manželku!
 
-ak by bol Ježiš počatý z Ducha Svätého, potom by bol aj logicky Boh. Avšak argumenty stotožňovania Ježiša s Bohom závažne zlyhali – o tom som mnoho písal pri problematike arianizmu
-Ďalšia vec je, že Lukášovo evanjelium sa šikovne vyhýba počatiu z Ducha Svätého – nič také tam nenájdeme. A Pavlove listy tiež jednoznačne hovoria o prirodzenom počatí Ježiša
 

Biblia, dôkazy za ľudské počatie Ježiša

A aby oho nebolo málo, aj ďalšie pasáže v Biblii podporujú ľudské splodenie Ježiša:
List Galaťanom - kapitola 4
4 Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom,
 
Správny preklad:
Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal Syna, splodeného zo ženy, splodeného pod zákonom,
 
List Rimanom - kapitola 1
3 o svojom Synovi, ktorý podľa tela pochádza z Dávidovho rodu
           Správny preklad: o svojom Synovi, ktorý podľa tela jezo semenaDávidovho rodu
 
Vzhľadom k tomu, že v Pešite/aj Gréckej verzii ide o jednoznačne slovo semeno, ide o jasný dôkaz, že Ježiš bol splodený Jozefom
***********
Ďalšie nepríjemné informácie pre kresťanov
Svätý Justín (narodenie, úmrtie 100-165), hoci radikálne bojoval proti gnostikom, o panenstve Márie povedal zaujímajú vec:že je to pohanský výmysel prebraný z pohanstva a neuznával túto teológiu.
Odborníci naozaj potvrdzujú túto teóriu, skutočne to pochádza z pohanskej mytológie. Viac informácii tu
Virgin_birth_of_Jesus
*****

Záverom

Čo teda s týchto vecí vyplýva? Nasledovné veci:
         Vec, ktorá vyplýva z nášho článku je to, že na Ježiša by sme sa mali dívať úplne inak. Kým Katolícka cirkev (a prakticky všetky kresťanské cirkvi) hovorí, že Ježiš je všetko a človek nič, pravda je taká, že aj Ježiš bol prakticky obyčajný človek. My sme obyčajní ľudia, ale môžeme sa dostať do rovnakého mystického stavu v akom bol aj Ježiš
           Tiež sa dá povedať, že Biblia je aj ariánska https://cs.wikipedia.org/wiki/Ari%C3%A1nstv%C3%AD
         Ježiš sa narodil ako človek už od narodenia čiastočne obdarený Duchom Svätým, avšak riadneDucha Svätého získal až pri Jánovom krste. Katolíci túto „herézu“ nazývajú adopcionizumus
           Ježiš sa narodil tiež ako človek, ktorý je chybný, ktorý mal aj chyby, avšak pravou meditáciou dosiahol dokonalosť. Možno niektorým kresťanom bude ťažko veriť v takéhoto neidealizovaného Krista, ale v skutočnosti je to dobrá správa. Biblia hovorí o Kristovi, ktorí je nám veľmi podobný a máme s ním veľa spoločného. Keď sa Ježiš dokázal vyzdvihnúť k Bohu, tak to dokážeme aj my. To je predsa niečo veľmi pozitívneho. Aj samotní gnostici verili v to, že môžu byť na rovnakej úrovni ako Ježiš!!
         Možno niektorí cirkevní otcovia, ktorí zámerne klamali o Ježišovi, to mysleli dobre, keď chceli idealizovať Ježiša. Ale jednoducho klamali a to je rúhanie a prinieslo to iba zlé ovocie
         Tento verš je tradične vykladaný tak, že prídu apoštoli k Ježišovi až po smrti kdesi do neba. Avšak to sa myslí inak. Ježiš hovorí, že dosiahnú duchovného stavu rovnakého ako on už počas pozemského života!
Evanjelium podľa Jána - kapitola 14
3 Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.
(pripomínam, že ešte by sa dalo nájsť viac veršov podporujúce rovnosť s ľuďmi)
         Ďalšia vec je to, že Ježiš nemusí byť posledný prorok(kresťania si totiž Ježiša príliš idealizujú), ako je to tradične interpretované. Viacero prorokov bolo pred ním viacero prorokov prišlo a príde po ňom. Hovorí sa, že Maniho Manichejci takmer zrovnávali z Ježišom, (tiež ho nazývali apoštolom alebo prorokom). A možno aj opodstatnene. Založil manicheizmus-gnostickú kresťanskú vieru, ktorá siahala od Británie až po Čínu – táto viera sarozšírila na nepredstaviteľné veľkú plochu. Mani bol možno ešte väčší človek ako sám Ježiš

********************

Nový zákon: Overenie prekladov: Kto by mal pochybnosti, či sú tieto preklady správne, môže si to „vlastnoručne“ overiť na nasledovných stránkach. Je potrebné si pozrieť významy každého slova v slovníku: http://biblehub.com/interlinear/matthew/1-1.htm ******* http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=TIS&k=Mt&kap=1 ****** http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=WH&k=Mt&kap=1 ****** Pešita http://www.dukhrana.com/peshitta/index.php