Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Verše z Biblie, ktoré hovoria o mimozemkých civilizáciach a UFO

Tento článok otvorí kresťanovi oči. Kresťan si celý svoj zmysel života zakladal na kresťanstve ale teraz tu je nepríjemný článok, ktorý mu celú jeho vieru spochybňuje. Kresťanovi článok pokazí radosť. Kresťania veľmi neradi čítajú takéto články a často ich ani nie sú schopní dočítať. Pravda je niekedy nepríjemná. Ale aj nepríjemná pravda nás posúva dopredu.
K čomu je dobré to šialené besnenie fanatických kresťanských kazateľov, evanjelizátorov, ktorí sa silou mocou snažia strhnúť čo najviac ovečiek na kresťanstvo, ktoré je už vo svojich základoch založené na klamstve?? Veď kresťanstvo spochybňuje samotná Biblia.
Nedajte sa klamať cirkvou! Majte svoj rozum!
 
V predchádzajúcom článku som predložil dôkazy o existencii UFO, kde samotní ľudia z radov vlády priznali existenciu mimozemských civilizácii. Existencia mimozemšťanov je fakt, ktorý nemožno poprieť.
Existuje aj mnoho dokumentárnych filmov či seriálov, kde sa vyjadrujú ľudia z amerických tajných služieb, či z armády, kde sa zaoberali témou UFO.
A keď teda s istotou vieme, že mimozemské civilizácie naozaj existujú, potom môžeme oprávnene špekulovať, či Biblické zázraky neboli spôsobené práve UFO. A naozaj - máme na to jasné dôkazy - minimálne prorok Ezechiel hovorí o UFO veľmi jasne.
Je veľmi dôležité šíriť dôkazy o existencii UFO, aby sme tak aj verejne odhalili podvod kresťanstva.
Celá Biblia je najväčší podvod a podvrh ľudstva. Židia, keď videli UFO, mysleli si, že je to Boh.
Všetky zázraky a divy v Biblii spôsobilo UFO. Biblickí židia nadviazali kontakt zo zlými mimozemšťanmi, ktorí sa rozhodli zotročiť a zneužívať ľudstvo. Tu podrobne píšem o jasných Biblických dôkazoch, že biblickí mimozemšťania potrebujú energiu z nás ľudí a získajú ju vtedy ak ľudia trpia.
Ak sa židom zjavili rôzni anjeli, v skutočnosti išlo o mimozemšťanov.
Mimozemšťania nemusia na zemi objaviť s kozmickou loďou, ale aj samostatne.
Domnievam sa že i dodnes existuje ľudská elita, ktorá je v aktívnom kontakte s negatívnymi mimozemskými civilizáciami.

Najviac mrazivé príklady popisu UFO sú v knihe Ezechiel.
*************************
Biblické dôkazy existencie UFO sú nasledovné:
Ez 1,4-11.13-22.27
Kniha proroka Ezechiela - kapitola 1
4Videl som teda: Hľa, od severu prichádzal búrlivý vietor, veľký oblak a blčiaci oheň, okolo ktorého bola žiara, a z jeho stredu - zo stredu ohňa - čosi ako výzor lesklého kovu(komentár: pripomína raketoplán. „lesklý kov“ a tento popis, to by sedelo na kovovú konštrukciu mimozemského UFO taniera).5Zo stredu tohto však podoba štyroch bytostí (komentár: vo vnútri UFO taniera boli štyri mimozemské bytosti, ktoré sa Ezechiel snaží popísať). Toto bol ich výzor: Mali podobu človeka,6každá mala štyri tváre a každá štyri krídla.7I ch nohy boli rovné, chodidlo ich nôh ako chodidlo nohy teľaťa, a leskli sa ako výzor lešteného kovu.8Pod krídlami mali zo štyroch strán ľudské ruky a všetky štyri z nich mali tváre a krídla.9Krídla sa im vzájomne dotýkali, pri chôdzi sa neobracali, každá kráčala pred svojou tvárou(komentár: tým popisuje to, že sa mimozemský UFO dopravný prostriedok pohol, tak všetky bytosti boli v ňom spolu. Vtedajším jazykom bolo ťažké popísať existenciu nejakého dopravného prostriedku.Popisuje mimozemskú bytosť, ktorá mala na sebe skafander).11boli ich tváre. Ich krídla sa rozprestierali nahor, dve krídla každého sa vzájomne dotýkali a dve im zakrývali telá.13A podoba bytostí: ich zjav bol ako žeravé uhlie ohňa ako čosi, čo sa podobalo fakliam, a toto prechádzalo pomedzi bytosti, oheň však mal žiaru a z ohňa vychádzal blesk.14Bytosti chodili sem i tam, podobne žiariacemu blesku.(komentár: popisuje ako vidí v UFO stroji bytosti a UFO stroj sa pohybuje bleskovou rýchlosťou z miesta na miesto).15Pozeral som sa na bytosti a hľa, na zemi pri bytostiach - pri všetkých štyroch - bolo po jednom kolese(komentár: pojmom koleso je už veľmi jasne vyjadrený mimozemský UFO stroj, pričom v každom UFO lietajúcom tanieri boli 4 bytosti, ktoré bolo vidieť za sklom).16Výzor kolies a ich sústava bola ako výzor chryzolitu; všetky štyri mali rovnakú podobu, vyzerali a boli zostrojené tak, akoby bolo koleso uprostred kolesa(komentár: zaujímavý popis UFO stroja).17Keď išli, išli na svoje štyri strany, pri pohybovaní sa neobracali.18(Ich bahry mali výšku a vzhľad!) Ich bahry, na všetkých štyroch, boli dookola plné očí.(komentár: Pojem "bahry" je vysvetlený v slovníku ako segmenty dreveného kolesa: Zo segmentov, ktoré boli okuté ráfami sa skladalo drevené koleso na povoze a do nich boli zapustené spice).19Keď bytosti išli, hýbali sa kolesá popri nich, keď sa bytosti zdvihli zo zeme, kolesá sa zdvihli(komentár: vtedajšími jazykovými možnosťami popísaný mimozemský UFO dopravný prostriedok).20Kadiaľ chcel ísť duch, tadiaľ išli. Ak duch chcel ísť, zdvihli sa podobne aj kolesá, pretože v kolesách bol duch bytostí.21Keď išli tie, išli aj ony, keď tie zastali, zastavili sa aj ony, keď sa zdvihli zo zeme, zdvihli sa podobne aj kolesá, pretože v kolesách bol duch bytostí.22Nad hlavami bytostí bolo čosi ako obloha, vyzeralo to ako hrozný kryštál, roztiahnutý odhora nad ich hlavami(komentár:môže ísť o popis skla za ktorým videl bytosti v UFO stroji).
 
Nasledovná časť Biblie by mohla popisovať nejakú mimozemskú bytosť v skafandri popísanú vtedajšími obmedzenými jazykovými možnosťami:
...Vtedy som zdvihol oči, obzrel som sa a videl som človeka oblečeného do ľanového rúcha; okolo bedier mal opasok z ofírskeho zlata; jeho telo bolo ako drahokam, jeho tvár vyzerala ako blesk, jeho oči boli ako ohnivé fakle, jeho ramená a lýtka ako bronzové zrkadlo a zvuk jeho slov bol ako hluk davu. Ja, Daniel, som videl zjav; mužovia, ktorí boli pri mne, nevideli zjav; ale prepadol ich veľký údes, takže ušli a skryli sa. Tak som zostal sám, keď som videl tento veľký zjav. Ale neostalo vo mne sily... (Daniel 10:5-8)
 
Ezechiel10

"Potom som zazrel, že na oblohe, ktorá bola nad hlavou cherubov, ukázalo sa nad nimi čosi ako kameň zafír, čo sa na výzor podobalo trónu. 2 I riekol mužovi, oblečenému do plátna: "Choď medzi kolesá pod cherubínmi a vezmi spomedzi cherubínov plné priehrštie žeravého uhlia a rozsyp to na mesto!"(vysvetlenie: pod pojmom cherubín sa v oficiálne v cirkvi myslí anjel. V skutočnosti však pojem cherubín znamená mimozemská bytosť. Pojem kolesá znamená mimozemský lietajúci tanier). Odišiel teda pred mojimi očami. 3 Cherubíni však stáli napravo od domu, keď ten muž vstúpil, a oblak zaplňoval vnútorné nádvorie. 4 Vtom sa Pánova sláva zdvihla sponad cherubínov na prah domu, dom sa zaplnil oblakom a nádvorie bolo plné lesku Pánovej slávy. 5 A šelest krídel cherubov bolo počuť až na vonkajšie nádvorie podobne hlasu všemohúceho Boha, keď .hovorí. 6 A keď rozkázal človekovi oblečenému do plátna: "Vezmi oheň spomedzi krútňavy, spomedzi cherubínov!", on išiel a zastal pri kolese(poznámka: všímnite si znovu spomenutý pojem koleso, čo je objekt UFO).7 Vtedy cherub vystrel ruku spomedzi cherubov k ohňu, ktorý bol medzi cherubmi, nabral a dal do priehrštia tomu, čo bol oblečený do plátna. On vzal a odišiel. 8 A na cheruboch pod ich krídlami sa zjavila podoba ľudskej ruky. 9 Pozeral som a hľa, pri cheruboch boli štyrikolesá, po jednom kolese pri každomcherubovi, výzorkoliesvšak bol ako lesk drahokamu tarzis. 10 Čo do výzoru mali všetky štyri rovnakú podobu, akoby bolokoleso v kolese. 11 Keď išli, išli na štyri strany, pri pohybe sa neobracali, ale ktorým smerom sa obrátilo predné, išli za ním, neobrátili sa pri pohybe. 12 A celé ich telo, ich chrbty, krídla aj kolesá boli dookola plné očí (pri svojich štyroch kolesách)(vysvetlenie: kolesá boli dookola plné očí: ide o popísanie vtedajšími jazykovými možnosťami blikajúce svetielka na UFO tanieri).13 Kolesá však boli pred mojimi ušami nazvané Krútňava. 14 Každý mal štyri tváre: prvá tvár, tvár cheruba, druhá tvár, tvár človeka, tretia tvár leva a štvrtá tvár orla. 15 Vtom sa cherubi zdvihli: bola to tá živá bytosť, ktorú som videl pri rieke Chobar. 16 Keď cherubi išli, išli popri nich aj kolesá, a keď si cherubi zdvihli krídla, aby sa vzniesli zo zeme, kolesá sa neobrátili od ich boku(vysvetlenie: vtedajšími biednymi jazykovými možnosťami popísaný UFO dopravný prostrietok. Autor chce vysvetliť to, že bytosťami cestovali vo vnútri pohybujúceho sa UFO taniera).17 Keď tí zastali, zastali, keď sa vzniesli, vzniesli sa s nimi, pretože v nich bol duch živej bytosti. 18 Tu Pánova sláva opustila prah domu a zastala nad cherubmi. 19 Nato si cherubi zdvihli krídla a pred mojimi očami sa pri odchode vzniesli zo zeme, podobne s nimi aj kolesá, a zastali pri vchode východnej brány Pánovho domu a odhora nad nimi bola sláva Izraelovho Boha.(vysvetlenie: UFO stroje už definitívne odišli preč do vesmíru)
20 To bola živá bytosť, ktorú som videl pod Izraelovým Bohom pri rieke Chobar a dozvedel som sa, že sú to cherubi.
21 Po štyri tváre mal každý a každý štyri krídla, pod krídlami však mali čosi ako ľudské ruky.
22 A čo do podoby ich tvárí, boli to tváre, ktoré som videl pri rieke Chobar (ich tváre aj ich samých). Každý šiel smerom svojej tváre.
****************************************************************
Tak tento citát je veľmi zaujímavý. Môže to súvisieť so súčasnými veľmi častými únosmi mimozemšťanov v USA?
...lebo keď (zazneje) povel a hlas archanjela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba,a najprv vstanú tí, čo umreli v Kristu, potom my, ktorí zostaneme na žive ,spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch do vzduchu naproti Pánovi, a tak stále s Pánom budeme. Tak sa potešujte vospolok týmito slovami. (1. Tesalonickým 4:16-18) 
**********
Popis mimozemského únosu, vtedajšími obmedzenými jazykovými možnosťami?
Druhá kniha kráľov - kapitola 2  11 A ako išli v rozhovore, zrazu ich oddelil od seba ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo víchrici do neba.
**********
Oblačný stĺp ako UFO úkaz?
Kniha Exodus - kapitola 13     21 Pán šiel pred nimi cez deň v oblačnom stĺpe, aby im ukazoval cestu, v noci zasa v ohnivom stĺpe, aby im svietil, takže mohli dňom i nocou putovať. 22 A nikdy nezmizol oblačný stĺp cez deň, ani ohnivý stĺp v noci spopred ľudu.
Kniha Exodus - kapitola 14    19 Nato Boží anjel zmenil svoje miesto. Predtým šiel pred izraelskými vojmi a teraz sa odobral za ne. Aj oblačný stĺp zmenil svoje miesto spopred nich a postavil sa za nich.20 Takto sa dostal medzi egyptské vojsko a medzi izraelské vojsko. A oblak bol na jednej strane temný, na druhej osvetľoval noc, a tak sa celú noc nedalo k tamtým priblížiť.24 V čase rannej stráže Pán hľadel v ohňovom a oblačnom stĺpe na Egypťanov a egyptské vojsko uviedol do zmätku.25 Spôsobil tiež, že im kolesá z vozov odpadávali a že len s ťažkosťou mohli napredovať. Tu Egypťania vraveli: "Utekajme pred Izraelitmi! Veď Pán bojuje za nich proti Egypťanom!"
Kniha Exodus - kapitola 16   10 Keď to Áron oznámil celej pospolitosti Izraelitov, oni sa dívali na púšť a tu sa zjavila Pánova sláva v oblaku!
Kniha Exodus - kapitola 19  16 Keď nastal tretí deň, začalo za rána hrmieť a blýskať sa. Hustý mrak zakrýval vrch a silno zaznieval zvuk rohu. I chvel sa strachom všetok ľud v tábore. 17 Mojžiš však vyviedol ľud z tábora v ústrety Bohu a oni sa postavili pod samým vrchom.18 Vrch Sinaj bol celkom zahalený v dyme, lebo Pán zostúpil naň v ohni, a dym vystupoval z neho ako z pece. Celý vrch sa hrozne triasol.
Kniha Exodus - kapitola 33    9 A len čo Mojžiš vošiel do stánku, spustil sa nadeň oblačný stĺp a ostal stáť pri vchode do stánku. Potom sa rozprával s Mojžišom. 10 A všetok ľud videl stáť oblačný stĺp pri vchode do stánku. Tu všetci povstali a každý sa vrhol (na zem) pri vchode do svojho stanu. 11 Pán sa však rozprával s Mojžišom z tváre do tváre, ako keď sa niekto rozpráva so svojím priateľom. Potom sa vrátil do tábora. Ale jeho služobník, mladík Jozue, Nunov syn, sa nevzďaľoval zo stánku.(poznámka: V Biblii sa prekladá Jahve ako Pán. To znamená, že onen Jahve nebol žiaden pánbožko ale mimozemšťan)
Kniha Exodus - kapitola 34   5 Keď sa potom Pán zniesol v oblaku, Mojžiš sa postavil k nemu a vzýval Pánovo meno.
Kniha Exodus - kapitola 40   34 Vtedy zakryl stánok zjavenia oblak a príbytok naplnila Pánova sláva. 35 Mojžiš nemohol vojsť do stánku zjavenia, lebo sa na ňom vznášal oblak a Pánova sláva napĺňala príbytok. 36 Keď sa oblak od stánku zdvihol, Izraeliti sa dávali počas celého svojho putovania na pochod; 37 a keď sa oblak nezdvihol, nepohli sa až dotiaľ, kým sa nezdvihol. 38 Cez deň totiž ležal nad stánkom oblak, v noci sa však javil očiam všetkých Izraelitov ako oheň, počas celého ich putovania.(poznámka: ako inak vtedajšími možnosťami mohli ľudia nazvať svetielkujúce UFO ako svetelné body na oblohe ako oheň?)
Kniha Numeri - kapitola 11   1 Ľud začal volať k Pánovi, že sa mu zle vodí. Keď to Pán začul, zahorel hnevom. Vyšľahol oproti nim Pánov oheň a strávil okraj tábora. 2 Tu ľud volal o pomoc k Mojžišovi. A keď Mojžiš orodoval u Pána, oheň uhasol. 3 Preto nazvali to miesto Tabera, lebo tam vzbĺkol proti nim Pánov oheň
Druhá kniha Samuelova - kapitola 22   7 V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas a moje volanie preniklo k jeho sluchu. 8 Zem sa pohýbala a zachvela; nebesia sa otriasli a pohli v základoch, lebo vzplanul hnevom. 9 Dym sa mu valil z nozdier a spaľujúci oheň z jeho úst, vyletúvali z neho žeravé uhlíky. 10 Znížil nebesia a zostúpil: čierne mračno pod jeho nohami. 11 Zasadol na cheruba a vzlietol, vznášal sa na krídlach vetrov. 12 Stánok si urobil vôkol seba z čierňavy vôd a hustých oblakov. 13 Pred žiarou jeho tváre sa do žerava rozpálilo uhlie. 14 Pán z neba zahrmel a zaznel hlas Najvyššieho. 15 Vyslal šípy a rozprášil ich, vrhol blesky a zmietol ich. 16 Otvorili sa morské hlbočiny a základy zeme sa odkryli. Pred Pánovou hrozbou, pred víchricou jeho hnevu.
 

Kniha proroka Ezechiela - kapitola 1

22 Nad hlavami bytostí bolo čosi ako obloha, vyzeralo to ako hrozný kryštál, roztiahnutý odhora nad ich hlavami.
23 Pod oblohou však boli proti sebe rozprestreté ich krídla. Dve zakrývali každej telo z jednej i z druhej strany.
26 Nad oblohou, ktorá bola nad ich hlavami, bolo čosi ako zafírový kameň, podobalo sa to trónu, na tom však, čo bolo podobné trónu - na ňom odhora -, bola postava, ktorá vyzerala ako človek.
27 Odhora toho, čo vyzeralo ako jeho pás, videl som čosi ako lesklý kov, vyzeralo to ako oheň, ktorý má dookola dvor; a oddola toho, čo vyzeralo ako jeho pás, videl som čosi ako oheň, ktorý mal dookola žiaru.(vysvetlenie: súčasné pozorovania UFO často doprevádzajú svetelné útvary, ako svetelné gule, svetelné disky. Toto vyzerá byť pops niečoho takého sú súčasnými jazykovými možnosťami a skresleniami prekladom)
 

Kniha proroka Ezechiela - kapitola 23

20 Zahorela k ich rozkošníkom, ktorých telo je ako telo oslov a ich výron je ako výron žrebcov. (Poznámka, interpretácia: že by sa jednalo o kritiku pohlavného styku, rozmnožovania, párenia sa medzi mimozemským druhom a človekom?)

Kniha proroka Ezechiela - kapitola 28
16 Pri tvojom rozsiahlom kupčení naplnilo sa ti vnútro zločinom a zhrešil si, vtedy som ťa zvrhol z Božieho vrchu, odstránil som ťa, ochranný cherub, spomedzi ohnivých kameňov.(interpretácia: žiariaci kameň ako popis UFO ako svetelný úkaz?)

 

Genezis - kapitola 6

1 Keď sa ľudia začali na zemi množiť a keď sa im narodili dcéry,
2 Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si z nich za ženy, koľko len chceli.
3 A Pán povedal: "Môj duch neostane dlho v ľuďoch (pre ich poblúdenie), lebo sú len telo. Ich dní bude iba stodvadsať rokov."
4 V tom čase boli na zemi obri ba aj neskôr -, a keď Boží synovia obcovali s ľudskými dcérami, ony im rodili obrov. To sú hrdinovia dávnych čias, slávni mužovia.
5 Keď Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené na zlé,
6 Pán oľutoval, že stvoril človeka na zemi. Bol skormútený v srdci a povedal:
7 "Vyničím zo zemského povrchu ľudí, ktorých som stvoril: človeka i zvieratá, plazy i nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich urobil."
8 Iba Noe našiel milosť u Pána.
(Interpretácia: nepáčila sa mimozemšťanovi Jahvemu nejak genetická kombinácia človeka a iného humanoidného (mimozemského) druhu?)

 

List Efezanom - kapitola 6

12 Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.

 

New Revised Standard Version, Anglicised Catholic Edition

12 For our[b] struggle is not against enemies of blood and flesh, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers of this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places.
Prekladz angličtiny: Lebo náš boj nie je proti nepriateľom krvi a tela, ale proti vládcom, proti autoritám, proti kozmickým silám tejto súčasnej temnoty, proti duchovným silám zla na nebeských miestach.
(Poznámka: Jednoznačne najviac objektívne preklady Biblie sú nové revidované katolícke anglické preklady. Protestanti naopak radi Bibliu manipulujú. Človeku až prejde mráz po chrbte z tohto prekladu)

Kniha zjavenia - kapitola 9
7 Tieto kobylky sa podobali koňom pripraveným do boja; na hlavách mali akoby vence podobné zlatu a ich tváre boli ako tváre ľudí.
8 Vlasy mali ako ženské vlasy a ich zuby boli ako levie.
9 Panciere mali ako panciere zo železa a zvuk ich krídel bol ako hrmot mnohých konských vozov rútiacich sa do boja.
10 Chvosty mali podobné škorpiónom aj žihadlá a v chvostoch mali moc škodiť ľuďom päť mesiacov.
11 Nad sebou mali kráľa anjela priepasti, ktorý sa po hebrejsky volá Abaddon a po grécky má meno Apollyon.
(Interpretácia: Kniha zjavenia sa vníma ako najmenej dôveryhodná, najmenej autentická a najmladšia dodatočná časť Biblie. Uvedený vyjav by snáď mohol odkazovať na robotov, ktoré našli vojenské využite, aby škodili obyvateľom, prípadne to môže znamenať reptiloidný (=hmyzí) mimozemský druh)

Kniha Nehemiášova - kapitola 9
6 Ty si, Pane, ty si jediný! Ty si urobil nebo a nebesá so všetkým ich vojskom, zem i všetko, čo je na nej, moria aj so všetkým, čo je v nich. Tomu všetkému ty dávaš život. Tebe sa klania nebeské vojsko.
Podrobný slovník každého hebrejského slovahttps://biblehub.com/strongs/nehemiah/9-6.htm
(Interpretácia: nebeské vojsko ako mimozemské civilizácie?)
Žalm 97
6 Jeho spravodlivosť ohlasujú nebesia a jeho slávu vidia všetky národy.

Genezis - kapitola 16
26 Nato Boh povedal: "Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!"
 

List Hebrejom - kapitola 13

2 Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov, a ani o tom nevedeli.
(Interpretácia: sú anjeli mimozemšťania, ktorý nabrali ľudskú podobu?)

Deuteronómium - kapitola 4
19 a keď zdvihneš oči k nebu a uvidíš tam slnko, mesiac a hviezdy, všetky voje nebies, nedaj sa oklamať a neklaňaj sa im a neuctievaj to, čo Pán, tvoj Boh, stvoril na osoh všetkým národom, ktoré sú pod nebom.
(Interpretácia: veľmi zaujímavá časť. Mimozemšťan Jahve odhovára ľudí aby komunikovali s konkurenčnými mimozemskými civilizáciami, ktoré by mohli ľudstvu pomôcť)
Kniha proroka Izaiáša - kapitola 60
8 Kto sú to, čo letia sťa oblaky, ako holuby ku svojim holubincom?

New Revised Standard Version, Anglicised Catholic Edition

Who are these that fly like a cloud, and like doves to their windows?
Preklad z angličtiny: Ktorí sú tí, ktorí lietajú ako oblak, rovnako ako holubice na ich okná?
(Interpretácia: zaujímavé je porovnať viacero prekladov Biblie. Človeku prejde až mráz po chrbte, že sa hovorí o mimozemšťanoch)
 

Kniha Jób - kapitola 38

7 keď si ranné hviezdy zborom spievali a Boží synovia všetci plesali?

Prvý list Korinťanom - kapitola 15
38 No Boh mu dáva telo, aké chce, a každému semenu jeho vlastné telo.
39 Nie každé telo je to isté telo, ale iné je ľudské, iné zvieracie telo, iné vtáčie telo a iné rybie.
40 A sú telá nebeské a telá pozemské, ale iná je sláva nebeských a iná pozemských.
41 Iný je jas slnka, iný jas mesiaca a iný jas hviezd; veď hviezda sa od hviezdy líši jasom.
42 Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné;
43 seje sa potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva mocné
44 seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné. Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné.

Genezis - kapitola 5
24 Henoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo Boh ho vzal.
(Interpretácia: Mimozemský únos. Viacero odborníkov nezávislo od seba tvrdí, že El, Elohim, čo sa prekladá ako Boh je mimozemská civilizácia, nie Boh v pravom slova zmysle)
Deuteronómium - kapitola 2
10 Predtým tu bývali Emci, ľud silný, početný a urastený ako Enakiti.

 

New Revised Standard Version, Anglicised Catholic Edition

10 (The Emim—a large and numerous people, as tall as the Anakim—had formerly inhabited it. 11 Like the Anakim, they are usually reckoned as Rephaim, though the Moabites call them Emim.
(Poznámka: niečo o obroch)
Psalm 68:17
The chariots of God are twenty thousand, even thousands of angels: the Lord is among them, as in Sinai, in the holy place.
Preklad z angličtiny:Božie vozy sú dvadsaťtisíc, dokonca tisíce anjelov: Pán je medzi nimi, ako v Sinaji, na svätom mieste.
(Interpretácia: Božie vozy z neba ako mimozemšťania?)
Psalms 104:1
Bless the LORD, O my soul. O LORD my God, thou art very great; thou art clothed with honour and majesty. 2 Who coverest thyself with light as with a garment: who stretchest out the heavens like a curtain: 3 Who layeth the beams of his chambers in the waters: who maketh the clouds his chariot: who walketh upon the wings of the wind: 4 Who maketh his angels spirits; his ministers a flaming fire:
Žalmy 104:1 Dobroreč , duša moja, Hospodinovi. Pane, môj Bože, si veľmi veľký; si odetý cťou a majestátnosťou. 2 Kto sa zahalí svetlom ako rúchom, ktorý roztiahne nebesia ako záclona, ​​3 ktorý položíbrvná svojich komnát vo vodách , kto si z oblakov robí voz ktorý kráča na krídlach vetra, 4 kto robí svojich anjelov duchmi ; jeho služobnícihoriaci oheň :
(Interpretácia: pojmy ako voz v oblakoch, a anjeli nám naznačujú, že sa hovorí o mimozemšťanoch a ich dopravnom prostriedku. To čo sa popisuje v Biblii ako anjeli sú mimozemšťania)

Deuteronómium - kapitola 17
3 ak pôjdu a budú slúžiť iným bohom a budú sa im klaňať: slnku, mesiacu alebo celému nebeskému voju, čo som neprikázal,
(Interpretácia: nebeský voj ako mimozemská civilizácia? Anglické verzie používajú na pojem „voj“ slovo „host“ čo sa môže preložiť ako „húf“)

Zaujímavé odkazy:
Podrobné preklady Biblie s tzv. strongovými číslami, kde sa dá vyhľadať význam každého hebrejského gréckeho slova

Zobrazuje mnoho prekladov Biblie
https://www.biblegateway.com/
In the old testament, it says Ezekiel saw a wheel of fire in the sky. Did Ezekiel see a UFO? https://www.quora.com/In-the-old-testament-it-says-Ezekiel-saw-a-wheel-of-fire-in-the-sky-Did-Ezekiel-see-a-UFO

UFO v náboženskom umení a umení raného storočia https://mynzahosiris.wordpress.com/2015/07/10/ufos-in-religious-and-early-century-art/

Odkazy: oficiálne verejné vyjadrenie americkej vlády o UFO 17.5.2022

Vypočutie Pentagónu po 50 rokoch: Hlásenia o pozorovaní UFO sú časté, vyšetruje sa 400 neidentifikovateľných objektov https://www.interez.sk/vypocutie-pentagonu-po-50-rokoch-hlasenia-o-pozorovani-ufo-su-caste-vysetruje-sa-400-neidentifikovatelnych-objektov/
Strach z UFO. Kongres po 50 letech řešil mimozemšťany, armáda eviduje 400 případů https://cnn.iprima.cz/v-kongresu-se-po-50-letech-probiraly-ufo-armada-eviduje-400-nahlasenych-pripadu-108281