Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Biblické pasáže priamo spochybňujúce Božstvo Krista

Nasledovné úryvky z Biblie píšu o tom, že Ježiš sa modlil. Ak by bol Boh nepotreboval by sa modliť. Dokazuje to to, že Ježiš nie je Boh

Aj samotná Biblia spochybňuje úplne najvyššiu a základnú dogmu kresťanstva, bez ktorej kresťanstvo nemôže existovať: a touto dogmou je Božstvo Krista. Žiaden kresťan nemá ani najmenšiu pochybosť, že Ježiš je Boh. Ale tento článok otvorí kresťanovi oči. Tento článok prinúti každého kresťana zanechať svoju kresťanskú vieru. Niektorí kresťania (hlavne tí praktizujúci a fanatickí) sa môžu aj psychicky zrútiť z tohto článku, upadnúť do depresií alebo ich môže aj „poraziť“. Kresťan si celý svoj zmysel života si zakladal na kresťanstve ale teraz tu je nepríjemný článok, ktorý mu celú jeho vieru spochybňuje. Kresťanovi článok pokazí radosť. Kresťania veľmi neradi čítajú takéto články a často ich ani nie sú schopní dočítať. Pravda je niekedy nepríjemná. Ale aj nepríjemná pravda nás posúva dopredu.
K čomu je dobré to šialené besnenie fanatických kresťanských kazateľov, evanjelizátorov, ktorí sa silou mocou snažia strhnúť čo najviac ovečiek na kresťanstvo, ktoré je už vo svojich základoch založené na klamstve?? Veď kresťanstvo spochybňuje samotná Biblia.
Nedaj sa klamať cirkvou! Maj svoj rozum!
 
Evanjelium podľa Matúša - kapitola 14
23 Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám.
 
Evanjelium podľa Marka - kapitola 1
35 Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil.
 
Evanjelium podľa Marka - kapitola 6
46 Keď ich rozpustil, odišiel na vrch modliť sa.
 
Evanjelium podľa Marka - kapitola 14
35 Trocha poodišiel, padol na zem a modlil sa, aby ho, ak je možné, minula táto hodina.
 
Evanjelium podľa Marka - kapitola 14
39 Znova odišiel a modlil sa tými istými slovami.
 
Evanjelium podľa Lukáša - kapitola 6
12 V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom.
 
Evanjelium podľa Lukáša - kapitola 11
1 Raz sa na ktoromsi mieste modlil.
 
Evanjelium podľa Lukáša - kapitola 22
41 Sám sa od nich vzdialil asi toľko, čo by kameňom dohodil, kľakol si a modlil sa:
43 A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil, 45 Keď vstal od modlitby a vrátil sa k učeníkom, našiel ich spať od zármutku.
 
Ježišova veľkňazská modlitba 17,1-26
XVII. Ježiš sa modlí za seba - 1 Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, 2 tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. 3 A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. 4 Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. 5 A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet.
Ježiš sa modlí za apoštolov - 6 Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. 7 Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, 8 lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal. 9 Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. 10 A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. 11 Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my.
**
3 Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť ľudskej prirodzenosti, to uskutočnil Boh, keď pre hriech poslal svojho Syna v tele podobnom hriešnemu a v tele odsúdil hriech,
Tento verš tiež jednoznačne spochybňuje Božstvo Krista.
Na okraj mierne odbočím od témy:
Ježišovo telo bolo podľa Pavla hriešne. Napriek tomu kresťania veria vo veľký kult Ježišovho tela. Kým katolíci veria v eucharistiu, protestanti zvýrazňujú dôležitosť Ježišovej krvi, ktorá je podľa nich tá jediná a najdôležitejšia vec pre spásu. Takže kresťania, kresťanské cirkvi sa vôbec neriadia podľa Biblie. Toto neradi počúvajú teológovia, ktorí Ježišovmu telu a krvi pripisujú obrovskú svätosť a kult, kult odpustenia hriechov Ježišovou krvou. Teológovia tiež neradí počujú, že Ježiš mal telo podobné hriešnemu, preto veria, že Ježiš ako Boh bol úplne bezhriešny, čistý, oslobodený od všetkého ľudského-hriešneho.
(Napr. List Hebrejom propaguje kult obety Ježišovho tela, avšak toto je dosť pochybný lisst, , ktorému nepoznáme autora)
 
-Ježiš sám o sebe prehlasuje, že nie je dokonalý, nie je dobrý
Evanjelium podľa Marka - kapitola 10
17 Keď sa vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: "Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?
18 Ježiš mu odpovedal: "Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh.
 
Evanjelium podľa Lukáša - kapitola 18
18 Tu sa ho ktorýsi popredný muž opýtal: "Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?"
19 Ježiš mu povedal: "Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh.

Ak by bol Ježiš Boh, nebolo by v Biblii napísané, že Boh vzkriesil Ježiša, ale že sa Ježiš vzkriesil sám

Skutky apoštolov - kapitola 4
10 nech je známe vám všetkým a všetkému izraelskému ľudu, že v mene Ježiša Krista Nazaretského, ktorého ste vy ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych, stojí tento človek pred vami zdravý!
 
Skutky apoštolov - kapitola 5
30 Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zavraždili.
 
Skutky apoštolov - kapitola 10
40 Boh ho tretieho dňa vzkriesil a dal mu, aby sa zjavil
 
Skutky apoštolov - kapitola 13
30 Ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych
33 Boh splnil ich deťom, keď nám vzkriesil Ježiša, ako je aj v druhom žalme napísané: "Ty si môj syn. Ja som ťa dnes splodil." 37 Avšak ten, ktorého Boh vzkriesil, nevidel porušenie.
List Rimanom - kapitola 4
24 ale aj kvôli nám. Bude sa to počítať aj nám, čo veríme v toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána,
 
List Hebrejom - kapitola 13
20 A Boh pokoja, ktorý pre krv večnej zmluvy vzkriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša,
 
6 Tak svedčí ktosi na ktoromsi mieste: "Čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš?
7 Urobil si ho len o niečo menšieho od anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil
8 a všetko si mu položil pod nohy." Keď mu teda všetko podriadil, nenechal nič, čo by mu nebolo podriadené. Teraz ešte nevidíme, že mu je všetko podrobené,
9 ale vidíme, že ten, ktorý bol stvorený len o niečo menší od anjelov, Ježiš, bol ovenčený slávou a cťou, lebo pretrpel smrť, aby z Božej milosti okúsil smrť za všetkých.
 
27 lebo mu všetko položil pod nohy. Ale keď hovorí: "Všetko je podrobené", je jasné, že okrem toho ktorý mu všetko podrobil.
28 A keď mu bude všetko podrobené, vtedy sa aj sám Syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh všetko vo všetkom.
 
7 On v dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti; a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť.