Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Docent teológie Martin Prudký, upozorňuje na zlé preklady Biblie o homosexualite. Katolícka cirkev cielene a vedome klame veriacich. Starý zákon neobsahuje zmienku proti homosexualite

Evanjelický docent teológie Martin Prudký, upozorňuje na zlé preklady Biblie o homosexualite. Výrokov proti homosexualite je v Biblii oveľa menej. Revidovanie prekladov v Biblii skončilo zaujímavo.
Celkovo profesori teológie sú zároveň väčšinou odborníci aj na hebrejčinu a dobre ju ovládajú.
Jeden verš hebrejskej Biblie je preložiť extrémne náročné, trvá to aj niekoľko hodín. Každé jedno slovo má mnoho významov. Doslovný preklad je našej reči často úplne nezrozumiteľný nakoľko sa jedná o staroveký jazyk. Prekladať je veľmi náročné: Ako prvý Bibliu preložil Martin Luther do zrozumiteľného jazyka (ani latinská Biblia/Vulgáta nebola zrozumiteľná) a aj katolícke preklady sú často len lenivou kópiou prekladu Martina Luthera, známeho ako človeka ktorý nenávidel homosexuálov.
Ale aj tak je to veľká hanba pre Katolícku cirkev, ktorá sa najviac oháňa pojmom pravda, pravovernosť,neomylnosť,že v jej oficiálnych prekladoch sú chyby a klamstvá.Katolícka cirkev prekrúca Bibliu tak aby to vyhovovalo jej dogmám. Katolícka cirkev prispôsobuje Bibliu svojím dogmám.
*********************************************************************
Tento článok vysvetľuje aj veľkú záhadu z pohľadu historikov, prečo do 11. storočia neboli žiadne záznamy toho, že by katolícka cirkev mala negatívny postoj k homosexualite, nebola zaznamenaný nejaký trest za homosexualitu. Jednoducho v Biblii žiadna negatívna zmienka o homosexualite nebola. Homofóbna ideológia v cirkvi vznikla nezávislo od Biblie.
Nakoľko v praveku na celej planéte bola bisexualita veľmi dôležitou súčasťou vtedajšej kultúry, s pohľadu odborníkov, nie je žiadne prekvapenie že ani v starovekej Judei tomu nebolo inak https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_history
*********************************************************************
Štandardný preklad, katolíckych alebo protestantských verzií prekladov:
Kniha Levitikus - kapitola 18
22Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. To by bola ohavnosť!
 
Docent ThDr. Martin Prudký, jeho revidovanie prekladu:
Levitikus 18,22
A s [žádným] mužským neulehneš k ležení ženskému. Je to ohavnost.
Moja drobná úprava jazyková úprava doslovného prekladu pána docenta do zrozumiteľného nám pochopiteľného jazyka:
S mužom sa nevyspíte (spoločne) so ženou.
*********************************************************************
Štandardný preklad, katolíckych alebo protestantských verzií prekladov:
Kniha Levitikus - kapitola 20
13Kto by spal s mužom tak, ako sa obcuje so ženou, obaja spáchali ohavnosť, musia zomrieť, ich krv bude na nich. 
 
Docent ThDr. Martin Prudký, jeho revidovanie prekladu:
Levitikus 20,13
A [co se týče] kteréhokoli muže, jenž by ulehl s mužským k ležení ženskému, ohavnost učinili oni oba. Nechť jsou usmrceni, ano usmrceni. [Prolitá] Krev jejich [padá] na ně.
 
Moja drobná úprava jazyková úprava doslovného prekladu pána docenta do zrozumiteľného nám pochopiteľného jazyka:
Ak akýkoľvek muž, ktorý sa (spoločne) vyspí (s iným) mužom so ženou, obaja sa dopustili ohavnosti.
(Dalo by sa to preložiť ešte viac zrozumiteľne ale prioritou tohto prekladu, je držať sa čo najviac doslovného textu)
***************************
Interpretácia: S revidovaných prekladov jasne vyplýva, že sa nejedná o homosexuálny akt, ale o sex v trojici, kde je jedna žena s dvoma mužmi.
***************************
Zdroj Informácii
https://www.etf.cuni.cz/~prudky/mptexty/tisk19_06.htm
(https://www.etf.cuni.cz/~prudky/mptexty/tisk19_06.htm">záloha odkazu) 

To, že sa Docent ThDr. Martin Prudký nemýli a naozaj sú jeho preklady správne si každý môže overiť tu. Každé hebrejské slovo sa dá vyhľadať v slovníku
http://biblehub.com/interlinear/leviticus/1-1.htm
****************************
Celkový záver: ja ako človek ktorý som študoval hebrejčinu hovorím, že preklad pána docenta je správny akékoľvek preklady zakazujúce homosexualitu sú nesprávne.
Druhý dôležitý fakt je to, že v Starom zákone nie je ani jeden jediný verš alebo výrok proti homosexualite, čo je obrovským sklamaním pre veriacich. Ani samotní veriaci poriadne nepoznajú svoju vlastnú Bibliu
 
A ešte jedna perlička na záver
Pre veriacich nasledovné pasáže Biblie naprosto desivé a zdrvujúce. Svätý Boží muž Dávid je podľa nasledovných veršov celkom isto bisexuál alebo gay
Druhá kniha Samuelova - kapitola 1
26 Krušno mi pre teba, brat môj Jonatán, veľmi si mi bol milý. Tvoja láska bývala mi vzácnejšia ako láska žien.

Prvá kniha Samuelova - kapitola 18
3 Jonatán uzavrel s Dávidom zmluvu, lebo ho miloval ako seba samého. 4I vyzliekol si Jonatán plášť, ktorý mal na sebe, a dal ho Dávidovi; aj svoj výstroj, aj svoj meč, aj svoju kušu, aj svoj opasok.
 

Nový zákon o homosexualite. Problematika prekladu gréckeho slova arsenokojtés (ἀρσενοκοίτης)

V novom zákone existuje iba jedno miesto kde sa hovorí o kritike homosexuality, ide o List Rimanom, kapitola 1.
Existujú aj ďalšie dve miesta v Biblii, ktoré podľa cirkevných inštitúcii kritizujú homosexualitu. Ide o nesprávny preklad gréckeho slova arsenokojtés. Etymológia tohto slova sú dve slová arrhen a koite. Arrhen znamená muž a koite pohlavný styk. Zdroj informácii tu: http://biblehub.com/greek/733.htm
Latinský katolícky preklad Biblie Vulgata,preložený svätým Hieronymom (347 - 420) prekladá toto slovo ako „masculorum concubitores“ čo je v preklade do slovenčiny „mužský konkubín“, „mužský cudzoložník“, „mužský prostitút“, čo je nabližšie k objektívnemu prekladu.
Zdroje informácii:
 

Správny preklad a správna interpretácia slova arsenokojtés

Z objektívneho vedeckého, lingvicko-translatologického hľadiska je latinský preklad svätého Hieronyma ako jediný správny. Správny preklad je aj „mužský súložník“. Ďalej s treba uvedomiť, že slovo arsenokojtés („mužský súložník“) nijak nešpecifikuje, či ide o homosexuálneho alebo heterosexuálneho konkubína/súložníka. Ďalej sa zatiaľ nikomu nepodarilo potvrdiť, že slovo arsenokojtés používali Gréci pre homosexuála, hoci staroveká literatúra v jazyku starogréčtina je dosť bohatá.
Slovenský katolícky preklad Biblie, prekladá slovo arsenokojtés ako „súložníci mužov“, hoci správy preklad je „mužskí súložníci“. Mnohé protestantské preklady toto slovo prekladajú priamo ako homosexuáli, čo je jednoznačná manipulácia Biblie. Jehovisti a kresťania si nemajú čo vyčítať čo sa týka manipulácie prekladov Biblie. Na portáli http://obohu.cz/bible/ si môžete pozrieť porovnania desiatky až stovky prekladov Biblie. Na portáli je uvedený aj návod ako so stránkou pracovať.
 
Prvý list Korinťanom - kapitola 6
9 Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov,
10 ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhači ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.
 
Prvý list Timotejovi - kapitola 1
8 Vieme, že zákon je dobrý, ak ho niekto správne používa,
9 pričom vie, že zákon nie je daný pre spravodlivého, ale pre nespravodlivých a nepoddajných, pre bezbožných a hriešnikov, pre zvrhlých a svetákov, pre otcovrahov a matkovrahov, pre vrahov vôbec,
10 pre smilníkov, súložníkov mužov, únoscov, luhárov, krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa prieči zdravému učeniu,
 
V celej Biblii existuje iba jedno miesto kde sa hovorí o kritike homosexuality:
List Rimanom - kapitola 1
24 Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca; a tak hanobili svoje vlastné telá
25 tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen.
26 Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený.
27 A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie.

Židovské preklady

Je pravda, že aj oficiálne židovské preklady (napr. do angličtiny) sú veľmi podobne ako tie od kresťanských cirkví. Háčik spočíva v tom, že hebrejčina sa minimálne 2000 rokov nepoužívala (napr. aj Ježišov jazyk bol aramejčina). Vznikom štátu Izrael bola hebrejčina ako jazyk znovu zrekonštruovaná a začala sa používať. Aj pre židov je to extrémne veľa roboty robiť kompletné preklady odznovu - lenivejšie a jednoduchšie je skopírovať tie katolícke. A súčasná hebrejčina sa extrémne líši od starovekej hebrejčiny. Staroveká hebrejčina je primitívny jazyk - nedalo by sa ňou dorozumieť v 21. storočí - preto tento jazyk museli Izraelskí jazykovedci kompletne zrekonštruovať. V Talmude v neskorších židovských textoch sa nájdu aj pozitívne poznámky na homosexualitu - pred tým ako sa stalo kresťanstvo dominantnou kultúrou bol výskyt homosexuálneho správania u všetkých národov veľmi častý a aj spoločnosť bola k tomu veľmi tolerantná - takže texty v Talmude nie sú žiadnym prekvapením z pohľadu histrorika.
 

Podrobnejšie o prekladoch kniha Leviticus

 Pôvodná Biblia v hebrejskom jazyku. Doslovný preklad Leviticus 18:22 do slovenčiny

Leviticus 18:22
„S muž nie ležať posteľ žena“
Pre porovnanie oficiálny preklad slovenskej katolíckej cirkvi rovnakých hebrejských slov: „Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou.“
Zdroj:
*****************************************************

Biblia Septuaginta v starogréčtine. Doslovný preklad Leviticus 18:22 do slovenčiny

„Nespi v posteli so ženou“
„Nespi v posteli s manželkou“
Pre porovnanie oficiálny preklad slovenskej katolíckej cirkvi rovnakých hebrejských slov: „Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou.“
Zdroj:
*****************************************************

Biblia Targum v aramejčine. Doslovný preklad Leviticus 18:22 do slovenčiny

„S muž/penis nie ľahnúť žena“
Pre porovnanie oficiálny preklad slovenskej katolíckej cirkvi rovnakých hebrejských slov: „Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou.“
Zdroj
*****************************************************

Latinská Biblia Vulgáta. Doslovný preklad Leviticus 18:22 do slovenčiny

„cum masculo non commisceberis coitu femineo“
„S mužom sa nebudeš spájať pohlavný styk žena/ženský“
Zdroj:
*****************************************************

Pôvodná Biblia v hebrejskom jazyku. Doslovný preklad Leviticus 20:13 do slovenčiny

Leviticus 20:13
"Ktokoľvek, ktorý ľahne s mužom posteľ žena“
Pre porovnanie oficiálny preklad slovenskej katolíckej cirkvi rovnakých hebrejských slov: „Kto by spal s mužom tak, ako sa obcuje so ženou“
Zdroje:
*****************************************************

Latinská Biblia Vulgáta. Doslovný preklad Leviticus 20:13 do slovenčiny

„qui dormierit cum masculo coitu femineo“
Dve alternatívny prekladu:
 • Kto spať s muž styk žena
 • Kto spať s muž styk ženský
Strojový automatický preklad z latinčiny: Kto spí s mužom pri pohlavnom styku so ženou
Pre porovnanie oficiálny preklad slovenskej katolíckej cirkvi rovnakých hebrejských slov: „Kto by spal s mužom tak, ako sa obcuje so ženou“
*****************************************************

Biblia Septuaginta v starogréčtine. Doslovný preklad Leviticus 20:13 do slovenčiny

„Ktokoľvek, kto by spal so ženou v posteli“
Pre porovnanie oficiálny preklad slovenskej katolíckej cirkvi rovnakých hebrejských slov: „Kto by spal s mužom tak, ako sa obcuje so ženou“
Zdroj:
*****************************************************

Biblia Targum v aramejčine. Doslovný preklad Leviticus 20:13 do slovenčiny

Dve možné verzie, doslovný preklad:
 • Niekto ľahnúť si s muž posteľ žena
 • Ktokoľvek ľahnúť si s muž posteľ žena
Pre porovnanie oficiálny preklad slovenskej katolíckej cirkvi rovnakých hebrejských slov: „Kto by spal s mužom tak, ako sa obcuje so ženou“
Zdroj:
*****************************************************

Možné „voľné preklady“ a interpretácie Leviticus 18:22

Doslovný preklad: „S muž nie ležať posteľ žena“
Vzhľadom k tomu, že doslovný text je nezrozumiteľný, dáva veľký priestor na fantáziu a špekulácie čo šikovne zneužili kresťanské cirkvi aby preklad prispôsobili svojmu oficiálnemu učeniu.
Uvediem viacero možných prekladov:
 • „Žena by nemala mať pohlavný styk s mužom“
 • „Vydatá žena (=manželka) by nemala mať pohlavný styk s (cudzím/ďalším) mužom“
Poznámky:
 • Slovo „iša“ doslovne prekladané ako „žena“ má v hebrejčine a aramejčina aj významy vydatá žena, manželka.
 • Správny preklad nemá nič spoločné s homosexualitou, o tom ani nemá zmysel diskutovať
 • jeden z možných doslovných prekladov by znamenal úplný zákaz heterosexuálneho pohlavného styku, čo nepredpokladáme. Preto použijeme ďalšie významy slova „iša“ a nimi sú vydatá žena, manželka čo už dáva zmysel. Zmysel tohto veršu je veľmi jednoduchý: jedná sa o zákaz manželskej nevery.
 • v nájdení správneho prekladu nám pomôže pochopenie kontextu. To jest prečítanie celej 18. kapitoly. Všimnite si, že v tejto kapitole sa viac krát opakuje zákaz incestu a manželskej nevery. Takže preklad manželskej nevery tohto veršu sa zdá by najviac zmysluplný
 • zaujímavý je preklad Septuaginty ktorý vynecháva slovo „muž“
 • autor prekladu Vulgáty zo slova žena urobil prídavné meno „ženský“ femineo. Text je síce nejasný ale môže naznačovať prvé pokusy manipulovať preklady biblie vo význame zákazu homosexuality
*****************************************************

Možné „voľné preklady“ a interpretácie Leviticus 20:13

Doslovný preklad z hebrejčiny: "Ktokoľvek, ktorý ľahne s mužom posteľ žena“
Voľné preklady, alternatívy:
 • „Ktokoľvek, kto si ľahne do postele za manželom, manželkou…
 • „Ktokoľvek, kto si ľahne do postele za manželom a manželkou…
 • „Ktokoľvek, kto si ľahne do postele za (ženatým) mužom, (vydatou) ženou
 • „Ktokoľvek, kto si ľahne do postele za (ženatým) mužom a (vydatou) ženou
 • „Ktokoľvek, kto si ľahne do postele za (ženatým) mužom alebo (vydatou) ženou
 • Ktorýkoľvek (cudzí) muž, ktorý si ľahne do postele za vydatou ženou
Poznámky:
 • slová „iš“ a „iša“ sa prekladajú aj ako muž manžel a manželka. V prekladovom slovníku sú uvedené aj tieto významy.
 • Čiarku v preklade môžeme nahradiť slovom „a“ alebo slovom „alebo“
 • jedná sa o metaforu, metaforicky popísaná manželská nevera
 • v nájdení správneho prekladu nám pomôže pochopenie kontextu. To jest prečítanie celej 20. kapitoly. Aj v tejto kapitole nájdeme viacero metafor napr. „neodkry nahotu“. Kontext manželskej nevery podporuje aj hneď nasledujúci 14. verš, čo je ďalší veľmi silný argument. Zákaz incestu a zákaz manželskej nevery sa v 20. kapitole opakuje viac krát – to znamená, že kontext potvrdzuje preklad vo význame zákazu manželskej nevery, ktorý sa opakuje.
 • druhá možná teória prekladu je zákaz sexu v trojici, ktorý môže pozostávať či už z dvoch žien alebo dvoch mužov
 • Znovu zaujímavý je preklad Septuaginty ktorý vynecháva slovo „muž“
 • Znovu autor prekladu Vulgáty zo slova žena urobil prídavné meno „ženský“ femineo. Text je síce nejasný ale môže naznačovať prvé pokusy manipulovať preklady biblie vo význame zákazu homosexuality

Záverom. Dôsledky tohoto článku

 • Zákaz homosexuality v cirkvi nemá biblický základ. Keď aj boli v cirkvi osobnosti ktoré hlásali boj proti homosexualite, biblia bolo to posledné na čo sa odvolávali. Dôkazom je kázeň svätého Jána Zlatoústeho, Jána Chryzostoma. Vo svojej kázni spomína len Rimanom 1:26-27, čo je jediné miesto v Biblii ktoré sa vyjadruje o homosexualite negatívne. Bibliu musíme brať vo svojej komplexnosti, pretože sa o homosexualite vyjadruje minimálne na dvoch miestach pozitívne, kde sa opisuje vzťah Dávida a Jonatána. S prvými homofóbnymi prekladmi biblie začal až Martin Luther.
 • Pre sekulárnych ľudí informácie v tomto článku nemajú veľký význam ale pre náboženských ľudí majú význam obrovský. Dopady a následky tohto článku sú pre nich naprosto revolučné. Veriaci sa dozvedia ako ich cirkev oklamala, čo môže spôsobiť aj totálne psychické zrútenie sa veriaceho. Robiť osvetu medzi veriacimi má veľký zmysel.
 • Pre protestantských kresťanov je tento článok doslova existenčný problém. Protestanti sa riadia doslovne len bibliou a keď sa dozvedia, že ich „božie slovo“ je zle preložené, môže to spôsobiť u nich totálne psychické zrútenie. Na druhej strane ich to môže naučiť pokore nebrať bibliu fanaticky a doslovne
 • tento článok prinúti kresťanov vnímať sa na svoje náboženstvo viac kriticky a pokorne, a nebrať svoju vieru fanaticky.
 • Tento článok by mal aj cirkev inšpirovať k tomu aby zmenila svoje učenie o homosexualite. Pre konzervatívnych kresťanov, ktorí sú mysľou v stredoveku je nepredstaviteľné aby cirkev menila učenie či už o homosexualite alebo antikoncepcii. Celé učenie cirkvi považujú katolíci za nemenné a nemožné pre zmenu. Konzervatívni kresťania katolíci zabúdajú a nechcú pochopiť, že cirkev počas svojej existencie prešla viacerými reformami a zmenami učenia – napr. 2. vatikánsky koncil previedol cirkev naprosto revolučnými zmenami učenia. Katolícka Cirkev tiež podporila aspoň jeden typ antikoncepcie, metóda sledovania menštruačného cyklu, čo bolo tiež pred tým považované za nemožné.
 • V minulosti bolo možno rozumné, že cirkev zakazovala antikoncepciu a homosexualitu. Po morových epidémiách a veľkých vojnách (ako napr. vojny medzi katolíkmi a protestantmi) by možno Európania aj úplne vymreli. V dnešnej dobe kedy zažíva planéta zem populačnú explóziu, nedávno počet obyvateľov dosiahol 8 miliárd, je už učenie cirkvi nekompatibilné s 21. storočím
 • tento článok má pre kresťanov široké dôsledky a to doslova existenčné. Veriacemu to pomôže pochopiť, že preklady biblie o homosexualite nie sú jediné miesta, kde cirkev úmyselne klamala a prekrúcala preklady biblie
 • praktizujúci veriaci naivne veria, že cirkev je autentické a dokonalé Božie dielo. Po prečítaní tohto článku sa psychicky zrútia, keď sa dozvedia ako ich cirkev a náboženstvo oklamali
 • kým pre sekulárneho človeka tento článok nie je nič významného, pre kresťanov je to doslova existenčný problém
 

Súvisiace odkazy