Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Manipulácia prekladov Biblie o téme homosexuality a všeobecne

O manipuláciách prekladov Biblie všeobecne

Ja ako autor článku som strávil stovky až tisíce hodín prekladmi Biblie, hoci nie som profesionálny prekladateľ. Kvalita mojich prekladov je na veľmi dobrej úrovni, že nepochybujem, že by sa o nich kladne vyjadrili aj autority zo sekulárnej akademickej obce. Náboženský fanatik nedokáže byť vedec, nedokáže byť objektívny, hoc aj formálne môže spĺňať nároky definície akademického odborníka, ktorý je znalec starovekej gréčtiny a hebrejčiny (jedná sa napríklad o slovenských katolíckych kňazov, ktorí vyučujú na teologickej fakulte).
Všetky preklady sú veľmi kvalitne vyzdrojované a podložené, článok obsahuje desiatky odkazov.
                    Dá sa povedať, že pracujem ako detektív, ktorý odhaľuje chybné preklady Biblie, odhaľuje to, ako sa cirkev snažila a dodnes snaží manipulovať veriacich. A manipulácii prekladov Biblie je veľmi veľa. Konkrétne v tomto článku sa zameriavam na tému homosexualita, avšak je viacero oblastí, kde si cirkev upravila preklady tak, aby ich prispôsobila svojim dogmám.
                    Jeden verš hebrejskej Biblie je preložiť extrémne náročné, trvá to aj niekoľko hodín. Každé jedno slovo má mnoho významov. Doslovný preklad je našej reči často úplne nezrozumiteľný nakoľko sa jedná o staroveký jazyk. Prekladať je veľmi náročné: Ako prvý Bibliu preložil Martin Luther do zrozumiteľného jazyka (ani latinská Biblia/Vulgáta nebola zrozumiteľná) a aj katolícke preklady sú často len lenivou kópiou prekladu Martina Luthera, známeho ako človeka ktorý nenávidel homosexuálov.
                    Je to veľká hanba pre Katolícku cirkev (a iné cirkvi), ktorá sa najviac oháňa pojmom pravda, pravovernosť, neomylnosť, že v jej oficiálnych prekladoch sú chyby a klamstvá. Katolícka cirkev prekrúca Bibliu tak aby to vyhovovalo jej dogmám. Kresťanské cirkvisi prispôsobujú Bibliu svojím dogmám. Hoci v samotnej Biblii sa píše, že je prísne zakázané manipulovať Bibliu (Mt5,17-19, Lk 16,17), kresťanské cirkvi si z toho moc ťažkú hlavu nerobia.
                    Popri dlhej prekladateľskej praxe som si všimol, že rôzne kresťanské, biblické či interlineárne slovníky starovekej gréčtiny a hebrejčiny sú zmanipulované. Často úmyselne zatajujú viacero významov daného slova, alebo si ďalšie významy daného slova doplnia. Robia tak z dôvodov čisto náboženských, ideologických, v rozpore s vedeckým prístupom s cieľom manipulovať Bibliu. Preto je veľmi dôležité si pozrieť význam slova v sekulárnych slovníkoch starovekej gréčtiny a hebrejčiny. Rozdiely sú niekedy ohromujúce. Správne je vždy prekladať na základe sekulárneho slovníka, pretože len tak sa dá zachovať objektivita, ideologická nezaujatosť a vedecký prístup ku prekladom.
Je veľmi dôležité upozorniť aj mnoho kresťanova kresťanských teológov, že teologické slovníky sú zmanipulované. Mnohí o tom ani nevedia.
Dokonca som si všimol neblahý jav, že aj do sekulárnych slovníkov prechádza vplyv náboženských slovníkov. Sekulárne slovníky sú ale úprimné aspoň v tom, že uvedú, že len v Biblii sa dané slovo tak prekladá.
                    Niektorí odborníci považujú za aramejskú verziu Biblie nového zákona Pešita za pôvodný. V minulosti som sa Pešitou (aj Targumom) viac zaoberal, neskôr som ale prišiel na to, že to nemá absolútne žiaden zmysel. Najkvalitnejšia je webstránka dukhrana.com/peshitta. Kvalita prekladového slovníka je žiaľbohu extrémne slabá, čerpá sa tam zo zastaralých 150 rokov starých slovníkov a čo do významov slov je tam cítiť obrovské stopy manipulácie. Určite nie je v poriadku, ak majú všetky aramejské slová v 95% prípadov prakticky totožné významy ako sú významy v gréckych biblických slovníkoch. Kvalitné a sekulárne slovníky aramejčina-angličtina sa mi online nepodarilo nájsť. Možno existujú kvalitné slovníky medzi modernou hebrejčinou a aramejčinou. Hebrejčina a aramejčina by mali byť dosť podobné jazyky. Nakoľko mnoho mladších židovských textov ako napr. Talmud boli napísané v aramejčine, je zrejmé že existujú veľmi kvalitné slovníky medzi aramejšnou a modernou hebrejčinou. Absencia kvalitného slovníka je veľmi smutná vec, pretože prekladateľská analýza Pešity nie je možná.
Verejne vyzývam akademickú vedeckú komunitu na zostavenie kvalitného slovníka a žiadam ho zverejniť online. Slovník medzi aramejčnou a angličtinou je možné zostaviť za pomoci odborníkov z Izraela, resp. na základe aramejsko-hebrejského slovníka.
                    Manipulácie prekladov Biblie sú veľmi veľké a naprosto šokujúce. Je veľmi smutné, že sa tak málo o tom hovorí. Vyžaduje si to obrovskú osvetu. Kresťanom by to veľmi pomohlo. Jn 8, 32 poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
Dôvody?
Dôvodov je viacero. existuje žiaľ veľmi málo filozofov a bádateľov, ktorí sa zaoberajú kritikou hlavného prúdu kresťanstva. Náboženstvo je veľmi silný a manipulatívny egregor, ktorý ma veľmi silné ochranné energetické pole. Hlavný prúd kresťanstva sám o sebe vedie vedomie človeka k otroctvu – k tomu aby nerozmýšľal, nemyslel a nebol kritický.
Bolo by veľmi dobré ak by sa k tejto osvete pridali aj osobnosti a autority z akademickej obce.
 

Preklady Biblie o téme homosexualita

Tento článok vysvetľuje aj veľkú záhadu z pohľadu historikov, prečo do 11. storočia neboli žiadne záznamy toho, že by katolícka cirkev mala negatívny postoj k homosexualite, nebol zaznamenaný nejaký trest za homosexualitu. Jednoducho v Biblii žiadna negatívna zmienka o homosexualite nebola. Homofóbna ideológia v cirkvi vznikla nezávislo od Biblie.
Nakoľko v praveku na celej planéte bola bisexualita veľmi dôležitou súčasťou vtedajšej kultúry, s pohľadu odborníkov, nie je žiadne prekvapenie že ani v starovekej Judei tomu nebolo inak https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_history
 

Preklad doc. Prudkého

Štandardný preklad, katolíckych alebo protestantských verzií prekladov:
Kniha Levitikus - kapitola 18
22Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. To by bola ohavnosť!
 
Evanjelický docent teológie ThDr. Martin Prudký, jeho preklad:
Levitikus 18,22
A s [žádným] mužským neulehneš k ležení ženskému. Je to ohavnost.
Moja drobná jazyková úprava doslovného prekladu pána docenta do zrozumiteľného nám pochopiteľného jazyka:
S mužom sa nevyspíte (spoločne) so ženou.
*********************************************************************
Štandardný preklad, katolíckych alebo protestantských verzií prekladov:
Kniha Levitikus - kapitola 20
13Kto by spal s mužom tak, ako sa obcuje so ženou, obaja spáchali ohavnosť, musia zomrieť, ich krv bude na nich. 
 
Evanjelický docent teológie ThDr. Martin Prudký, jeho preklad:
Levitikus 20,13
A [co se týče] kteréhokoli muže, jenž by ulehl s mužským k ležení ženskému, ohavnost učinili oni oba. Nechť jsou usmrceni, ano usmrceni. [Prolitá] Krev jejich [padá] na ně.
 
Moja drobná jazyková úprava doslovného prekladu pána docenta do zrozumiteľného nám pochopiteľného jazyka:
Ak akýkoľvek muž, ktorý sa (spoločne) vyspí (s iným) mužom so ženou, obaja sa dopustili ohavnosti.
(Dalo by sa to preložiť ešte viac zrozumiteľne ale prioritou tohto prekladu, je držať sa čo najviac doslovného textu)
***********
Možná interpretácia:S revidovaných prekladov jasne vyplýva, že sa nejedná o homosexuálny akt, ale o sex v trojici, kde je jedna žena s dvoma mužmi.
***************************
Zdroj informácii, preklady doc. Prudkého
https://www.etf.cuni.cz/~prudky/mptexty/tisk19_06.htm
(https://www.etf.cuni.cz/~prudky/mptexty/tisk19_06.htm">záloha odkazu) 

Tzv. interlineárny preklad Biblie, kde si môžete pozrieť význam každého slova v slovníku, si môžete pozrieť tu:
http://biblehub.com/interlinear/leviticus/1-1.htm
****************************
Celkový záver: Dôležitý fakt je to, že v Starom zákone nie je ani jeden jediný verš alebo výrok proti homosexualite, čo je obrovským sklamaním pre ortodoxných veriacich. Ani samotní veriaci poriadne nepoznajú svoju vlastnú Bibliu

Dávid a Jonatán

A ešte jedna perlička na záver
Pre konzervatívnych veriacich sú nasledovné pasáže Biblie naprosto desivé a zdrvujúce. Svätý Boží muž Dávid je podľa nasledovných veršov celkom isto bisexuál alebo gay
Druhá kniha Samuelova - kapitola 1
26 Krušno mi pre teba, brat môj Jonatán, veľmi si mi bol milý. Tvoja láska bývala mi vzácnejšia ako láska žien.

Prvá kniha Samuelova - kapitola 18
3 Jonatán uzavrel s Dávidom zmluvu, lebo ho miloval ako seba samého. 4 I vyzliekol si Jonatán plášť, ktorý mal na sebe, a dal ho Dávidovi; aj svoj výstroj, aj svoj meč, aj svoju kušu, aj svoj opasok.
 

Nový zákon o homosexualite. Problematika prekladu gréckeho slova arsenokojtés (ἀρσενοκοίτης)

Etymológia arsenokoítēs (odkaz2) zo slov ἄρρην (arrén) a κοίτη (koité). Arrén má význam buď muž alebo človek. King James Verzia Biblie vychádza z prekladu človek a arsenokoítēs prekladá „abusers of themselves with mankind“. Možný preklad arsenokoítēs „súložiaci človek“, alebo „ten ktorý súloží s ľuďmi“.
                    V novom zákone existuje iba jedno miesto kde možno povedať, že sa jedná o kritiku homosexuality, ide o List Rimanom, kapitola 1.
Existujú aj ďalšie dve miesta v Biblii, ktoré podľa cirkevných inštitúcii kritizujú homosexualitu. Ide o nesprávny preklad gréckeho slova arsenokojtés. Etymológia tohto slova sú dve slová arrhen a koite. Arrhen znamená muž a koite je posteľ, čo sa zvykne voľne prekladať aj ako pohlavný styk. Zdroj informácii tu:
Sekulárny slovník uvádza, že pojem arsenokojté sa uvádza výlučne v Biblii a nie iných textoch a uvádza náboženskú interpretáciu prekladu https://lsj.gr/wiki/
Slovníky od náboženských prekladateľov veľmi drzo uvádzajú význam ako sodomita, homosexuál a pederast
Latinský katolícky preklad Biblie Vulgata, preložený svätým Hieronymom (347 - 420) prekladá toto slovo ako „masculorum concubitores“ čo je v preklade do slovenčiny „mužský konkubín“, „mužský cudzoložník“, „mužský prostitút“, čo je najbližšie k objektívnemu prekladu.
Zdroje informácii:
 

Správny preklad a správna interpretácia slova arsenokojtés

Môj osobný preklad arsenokojtés je „muž, ktorý má veľa sexu“,čo by snáď asi najviac zodpovedalo objektívnemu nezaujatému vedeckému prístupu k prekladu. Voľný preklad by mohol byť „sukničkár, smilník, cudzoložník“.
Z objektívneho vedeckého, lingvicko-translatologického hľadiska je latinský preklad svätého Hieronyma ako najbližšie ku pravde. Správny preklad je aj „mužský súložník“. Ďalej s treba uvedomiť, že slovo arsenokojtés („mužský súložník“) nijak nešpecifikuje, či ide o homosexuálneho alebo heterosexuálneho konkubína/súložníka. Ďalej sa zatiaľ nikomu nepodarilo potvrdiť, že slovo arsenokojtés používali Gréci pre homosexuála, hoci staroveká literatúra v jazyku starogréčtina je dosť bohatá.
Slovenský katolícky preklad Biblie, prekladá slovo arsenokojtés ako „súložníci mužov“, hoci správnejší preklad je „mužskí súložníci“. Mnohé anglické preklady toto slovo prekladajú priamo ako homosexuáli, sodomiti, čo je jednoznačná manipulácia Biblie, viac na odkaze. Jehovisti a kresťania si nemajú čo vyčítať čo sa týka manipulácie prekladov Biblie. Na portáli http://obohu.cz/bible/ si môžete pozrieť porovnania desiatky až stovky prekladov Biblie. Na portáli je uvedený aj návod ako so stránkou pracovať.
                    Fascinujúci fenomén je „evolučný“ vývoj prekladu arsenokojtés. Čím mladší preklad tým viac explicitne sa to prekladá ako homosexuál, čím starší preklad, tým je viac vzdialený od významu homosexualita. Kresťanský teológovia, ktorí prekladali Bibliu sa čím ďalej tým viac upevňovali vo svojej bubline, vo svojom sebaklame a čím ďalej tým viac boli v prekladoch odvážni a drzí. Staršie preklady si môžete pozrieť tu. … King James Version hovorí o zneužívateľoch ľudstva, Lutler Biblia o zneužívateľoch chlapcov, Králická Biblia samcoložník. Interpretácia pojmu samcoložník je široká, nič nenapovedá to interpretovať len ako homosexuál, týmto pojmom môžeme označiť aj heterosexuála, ktorý rád veľa „sexuje“.
                    Dodatočne sa mi podarilo dohľadať viacero verzií Biblie, viacero prekladov, ktoré prekladajú arsenokojtés ako smilník, pričom som použil strojový preklad DeepL, ktorý sa považuje za presnejší ako Google Translator. Je fascinujúce, že prakticky všetky Ukrajinské preklady, bulharský a staršie fínske preklady, prekladajú arsenokojtés ako smilník. Viac na odkaze. Niektoré staršie francúzske preklady podobne.
Čo je veľmi dôležitá poznámka, že ja som z gréčtiny prekladal ešte pred tým ako som objavil tieto národné preklady. To,že sme viacero prekladateľov dospeli k rovnakému záveru potvrdzuje objektivitu a nezaujatosť prekladu.
 

Správny preklad a správna interpretácia slova malakos (μαλακός)

Vyskytuje sa v 1 Kor 6,9. Slovom malakos kresťanskí teológovia argumentujú, že sa jedná o argument proti homosexualite. Doslovne znamená mäkký. V starších prekladoch Biblie sa sem tam vyskytne doslovný preklad mäkký, avšak pojem je prekladaný veľmi rozmanite. Niektorí prekladatelia to prekladajú narovinu ako homosexuál, alebo zženštilý.
Biblické teologické slovníky, odkaz.
Objektívny nezaujatý sekulárny slovník nás ale poriadne šokuje. Odkaz tu. Vidíme tam radikálne odlišné významy od biblických teologických slovníkov. Krásne a jasne dokázané ako kresťanskí teológovia manipulujú slovníky s cieľom prispôsobiť preklad Biblie kresťanským dogmám a homofóbnej rétorike.
V sekulárnom slovníku nájdeme viacero významov ktoré by dávali v Biblii zmysluplný význam:
morally weak, lacking in self-control, feeble, cowardly
morálne slabý, bez sebaovládania, slabý, zbabelý
A jeden z mnoho významov je aj zženštilý.
Niektorí teológovia sa domnievajú, že keď sú slová malakos a arsenokojtés relatívne blízko seba, tak nám to nejako v kontexte môže vychádzať že sa jedná o homosexualitu, resp. že tieto pojmy majú určitú spojitosť. Je tu však veľmi silný protiargument a ním je Codex Sinaiticus. Na pergamene v rukopise sa maximálne šetrí miestom, avšak v prípade týchto pojmov pisár priestor nešetril a tieto slová dal do nového riadku aby dal jasnenajavo, že slová malakos a arsenokojtés že spolu nesúvisia a sú jasne oddelené. Codex Sinaiticus znovu len oslabuje argument, že sa hovorí o homosexualite.
 

Prvý list Korinťanom - kapitola 6 a Prvý list Timotejovi - kapitola 1

Oficiálny katolícky preklad:
Prvý list Korinťanom - kapitola 6
9 Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov,
10 ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhači ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.
Vulgata preklad, odkaz.
Grécky originál preklad, odkaz
Kralická Biblia so strongovými číslami preklad, odkaz.
Porovnanie viacero slovenských a českých prekladov – odkaz.
 
Oficiálny katolícky preklad:
Prvý list Timotejovi - kapitola 1
8 Vieme, že zákon je dobrý, ak ho niekto správne používa,
9 pričom vie, že zákon nie je daný pre spravodlivého, ale pre nespravodlivých a nepoddajných, pre bezbožných a hriešnikov, pre zvrhlých a svetákov, pre otcovrahov a matkovrahov, pre vrahov vôbec,
10 pre smilníkov, súložníkov mužov, únoscov, luhárov, krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa prieči zdravému učeniu,
Vulgata preklad, odkaz.
Grécky originál preklad, odkaz.
Porovnanie viacero slovenských a českých prekladov – odkaz.
Aj v tejto časti bibie sa používa preklad slova arsenokojtés.
 
V celej Biblii existuje iba jedno miesto kde sa hovorí o kritike homosexuality:
List Rimanom - kapitola 1
24 Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca; a tak hanobili svoje vlastné telá
25 tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen.
26 Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený.
27 A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie.
 
Doslovný preklad
24 Preto ich Boh odovzdal do túžby ich srdca k nečistote aby si vzájomne zneuctilisvoje telá.
26 Preto ich Boh odovzdal k vášnineúctivej. Ich ženy vymenili prirodzené užívanie/od,vedľa,v rozpore/ prirodzenosť.
27 A podobne muži zanechali prirodzené užívanie ženy (ženské), zahoreli túžbou k sebe navzájom, muži s mužmi /nedostatok formy, nevkusnosť,hanba, nahota/ dosiahnuť odmenu za ich /putovanie, blúdenie, omyl/ prijať.
 
S prekladom som si dal veľa práce. Môžete si prekliknúť na odkazy slov na sekulárny slovník. V hranatých zátvorkách je uvedených viacero významov.
Porovnanie starších prekladov. Verš 24, 25, 26, 27
Porovnanie starších prekladov so strongovými číslami. Verš 24, 25, 26, 27
 
Správna interpretácia prekladu a komentáre k nemu
Najobjektívnejší preklad je najstaršia verzia Kralickej Biblie. Čím novšie preklady tým silnejšie manipulácie Biblie, ktoré odsudzujú homosexualitu viac ostro a viac jednoznačne / explicitne.
                    Človeku behá až mráz po chrbte, keď vidí neprimerane veľké odlišnosti medzi náboženskými a profesionálnymi nezaujatými sekulárnymi slovníkmi. Je to šialený pohľad ako sa kresťanskí teológovia snažia manipulovať slovníkmi tak aby mohli manipulovať Bibliu aby to potvrdzovalo kresťanské homofóbne dogmy / doktríny. Neuveriteľné ako až ďaleko sú ochotní zájsť kresťanskí teológovia.
                    Uvedené verše sú veľmi kontroverzné a rozporuplné. Teologickí kresťanskí prekladatelia sa snažia preklady v tejto časti manipulovať ako to len ide.
                    V skutočnosti táto časť Biblie vôbec nie je tak jednoznačná. Objektívny preklad tak jasne, jednoznačne a ostro neodsudzuje homosexualitu ako moderné preklady. Autor sa vyjadruje rozporuplne - hovorí o homosexualite ako aj v negatívnom tak aj pozitívnom kontexte. Treba si uvedomiť aj kontext, kedy autor písal daný text – homosexuálne (bisexuálne) správanie bolo rozšírené neporovnateľne viac ako dnes a homofóbia v tej dobe neexistovala. Hovoriť o homosexualite v tej dobe by v ľuďoch nevyvolávalo také kontroverzie ako v súčasnej spoločnosti plnej nenávisti proti LGBT komunite.
Kresťanskí teológovia môžu argumentovať, že tieto verše Biblie musíme interpetovať homofóbne, pretože aj starý zákon odsudzoval homosexualitu. Vidíme ako sa pohybujeme v začarovanom kruhu cirkevných dezinformácii a sebaklamu. Faktom je to, že aj pasáže starého zákona ktoré udajne odsudzujú homosexualitu sú zle preložené a judaizmus k homosexualite v tej dobe nemal žiadne výhrady proti nej.
                    A teraz už nebudeme behať okolo horúcej kaše a ideme rovno k veci. Vymenujeme si argumenty, ktoré naznačujú pozitívne argumenty o homosexualite. V uvedených veršoch sa hovorí o tom, že sám Boh „odovzdal“, priviedol ľudí k homosexualite. Je to naozaj šokujúce, ale verše sa dajú interpretovať aj tak, že sám Boh privádza ľudí k homosexuálnemu správaniu, hoci nepriamo.
        Ďalej vo verši 27 sa píše, že Boh dal odmenu homosexuálnym mužom za ich putovanie. Grécke slovo antimisthía (odmena) nemá v sekulárnych slovníkoch ani jeden z významov negatívny ale len pozitívny.
                    V tomto odseku sa budem snažiť hľadať v liste Rimanom negatívne argumenty k homosexualite. Asi najsilnejší argument by mohlo byť to, že autor naznačuje, že homosexualita je neprirodzená. (To že ju označil ako neprirodzenú, to neznamená, že by tým chcel naznačiť súčasné učenie cirkvi, že sa jedná o hriech). Ale aj tento argument má svoje slabšie stránky, pretože grécke slovo para, ktoré vyjadruje zápor nie-prerodzenosť má veľký počet významov a niektoré sekulárne slovníky záporný význam majú, iné nemajú. Preto by bol možno lepší preklad s miernejším slabším záporom „Ich ženy vymenili prirodzené užívanie nie tak celkom prirodzeným.“
Slovenský katolícky preklad píše „muži s mužmi páchali nehanebnosť“. Zaujímavý je význam gréckeho slova aschémosyné (nehanebnosť), ktorá kresťanskí teológovia manipulatívne prekladajú s významami, ktoré sú emocionálne čo najviac negatívne podfarbené. Slovo aschémosyné obsahujú len veľmi jemné negatívne významy v sekulárnom slovníku. Slovo hanebnosť má v slovenčine emocionálne extrémne silný negatívny nádych. Možný preklad je aj „muži s mužmi robili nahotu / hanblivé veci“. „Hanebnosť“ a „nevkusnosť“ majú tiež dosť odlišné významy.
Verš 24 hovorí, že „zneuctili svoje telá“. Aj pojem zneuctiť môže mať viacero interpretácii. V dobe kedy žil autor boli jeho slová úplne inak interpretované ako si to interpretujú súčasní kresťania, (že za zneuctenie tela ťa bude pánbožko smažiť v pekle na večné časy). „Zneuctiť“ nemusí mať tak veľmi negatívny význam. Môže mať dokonca význam pozitívny najmä v kontexte sexuality ak sa jedná o praktiky BDSM, čo nemuselo byť niečo neznáme ani v poraveku, hoci na to mali iné pomenovanie.
                    Kázeň svätého Jána Chryzostoma proti homosexualite sa odvoláva na tento verš, pričom argumentuje najmä „neprirodzenosťou“ homosexuality. V kázni vyjadruje viac svoje názory ako sa odvoláva na Bibliu.
                    Záverom: autor listu Rimanom sa o téme homosexuality vyjadruje rozporuplne. V pozitívnom aj negatívnom kontexte.

Mýtus o Sodomii v Biblii. Mesto Sodoma nemalo s homosexualitou nič spoločné

Jedná sa o najmenej sporný text v Biblii. Ani väčšina konzervatívnych teológov nemá problém priznať, že staroveké mesto Sodoma v Biblii nemá nič spoločné s homosexualitou.
Existuje všeobecne rozšírená dezinformácia, ktorej korene siahajú do dlhej histórie, že v Biblii sa píše, že Boh zničil mesto Sodoma ako Boží trest z dôvodu praktizovania homosexuality.
Neskôr sa začala pojmom Sodomia označovať homosexualita a zoofília. Tiež pojem sodomita (=človek, ktorý praktizuje sodomiu).
O meste Sodoma sa hovorí v 18-20 kapitole knihy Genezis. Časť v ktorá by podľa kresťanského mýtu mala mesto Sodoma prepájať s homosexualitou je Gn 19, 4-11.
Kniha sudcov o Sodomčanoch, Sdc 19,22.
Biblegateway.com, odkaz, a porovnanie všetkých anglických prekladov Genesis 19:5.
Porovnanie niektorých slovenských a českých prekladov.
                    Kvalitná teologická argumentácia vo Wikipédii, ktorá spochybňuje prepojenie s homosexualitou. Napríklad argumentácia, že Boh chcel zničiť mesto ešte pred tým ako mali sodomskí muži incident. Argumentácia že dôvod násilnosti Sodomských mužov voči Lotovi nebol to, že im nedovolil „sexovať“ s mužmi, ako hovorí konzervatívny prúd kresťanstva, ale nedostatok pohostinnosti.
                   Vidíme dosť zlomyseľné manipulovanie Bibliou vo verši Genesis 19:5. Ako si môžete všimnúť tento verš, ktorý je kľúčový na spájanie mesta Sodoma s homosexualitou má asi polovica prekladov Biblie preložené úmyselne nesprávne. Jedná sa o hebrejské slovo Yada. V sekulárnom slovníku „Brown-Driver-Briggs Hebrew Definitions“ nie je žiaden význam slova, ktorý by tento pojem spájal so sexualitou. Trávny preklad je spoznať, nie obcovať, či mať sex. Prípadný voľný preklad môže byť „stretnúť sa“.
V Biblii sa tiež podrobne nepíše čo konkrétne sodomských mužov v rozhnevalo. Napríklad mohli mať s mužmi ubytovanými u Lota konflikt už pred tým a Lot chcel zabrániť konfliktu, tak preto im ponúkol radšej svoje dcéry aby rozhnevaných mužov upokojil.
                    Gn 19:8 je verš, ktorý by mal dávať sexuálny kontext celému incidentu. Lot ponúka svoje dcéry aby napätú situáciu upokojil. Ak si pozriete hebrejské slová, text je veľmi nezrozumiteľný, takže preto tento verš dáva veľký priestor na vysoko špekulatívne preklady.
 

Podrobnejšie o prekladoch kniha Leviticus

 Pôvodná Biblia v hebrejskom jazyku. Doslovný preklad Leviticus 18:22 do slovenčiny

Leviticus 18:22
„S muž nie ležať posteľ žena“
Pre porovnanie oficiálny preklad slovenskej katolíckej cirkvi rovnakých hebrejských slov: „Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou.“
Zdroj:
*****************************************************

Biblia Septuaginta v starogréčtine. Doslovný preklad Leviticus 18:22 do slovenčiny

„Keby spať muž posteľ žena“
Pre porovnanie oficiálny preklad slovenskej katolíckej cirkvi rovnakých hebrejských slov: „Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou.“
Zdroj:
*****************************************************

Biblia Targum v aramejčine. Doslovný preklad Leviticus 18:22 do slovenčiny

„S muž/penis nie ľahnúť žena“
Pre porovnanie oficiálny preklad slovenskej katolíckej cirkvi rovnakých hebrejských slov: „Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou.“
Zdroj
*****************************************************

Latinská Biblia Vulgáta. Doslovný preklad Leviticus 18:22 do slovenčiny

„cum masculo non commisceberis coitu femineo“
„S mužom sa nebudeš spájať pohlavný styk žena/ženský“
Zdroj:
*****************************************************

Pôvodná Biblia v hebrejskom jazyku. Doslovný preklad Leviticus 20:13 do slovenčiny

Leviticus 20:13
"Ktokoľvek, ktorý ľahne s mužom posteľ žena“
Pre porovnanie oficiálny preklad slovenskej katolíckej cirkvi rovnakých hebrejských slov: „Kto by spal s mužom tak, ako sa obcuje so ženou“
Zdroje:
*****************************************************

Latinská Biblia Vulgáta. Doslovný preklad Leviticus 20:13 do slovenčiny

„qui dormierit cum masculo coitu femineo“
Dve alternatívny prekladu:
 • Kto spať s muž styk žena
 • Kto spať s muž styk ženský
Strojový automatický preklad z latinčiny: Kto spí s mužom pri pohlavnom styku so ženou
Pre porovnanie oficiálny preklad slovenskej katolíckej cirkvi rovnakých hebrejských slov: „Kto by spal s mužom tak, ako sa obcuje so ženou“
*****************************************************

Biblia Septuaginta v starogréčtine. Doslovný preklad Leviticus 20:13 do slovenčiny

„Ktorý spal muž by posteľ žena“
Pre porovnanie oficiálny preklad slovenskej katolíckej cirkvi rovnakých hebrejských slov: „Kto by spal s mužom tak, ako sa obcuje so ženou“
Zdroj:
*****************************************************

Biblia Targum v aramejčine. Doslovný preklad Leviticus 20:13 do slovenčiny

Dve možné verzie, doslovný preklad:
 • Niekto ľahnúť si s muž posteľ žena
 • Ktokoľvek ľahnúť si s muž posteľ žena
Pre porovnanie oficiálny preklad slovenskej katolíckej cirkvi rovnakých hebrejských slov: „Kto by spal s mužom tak, ako sa obcuje so ženou“
Zdroj:
*****************************************************

Možné „voľné preklady“ a interpretácie Leviticus 18:22

Doslovný preklad: „S muž nie ležať posteľ žena“
Vzhľadom k tomu, že doslovný text je nezrozumiteľný, dáva veľký priestor na fantáziu a špekulácie čo šikovne zneužili kresťanské cirkvi aby preklad prispôsobili svojmu oficiálnemu učeniu. To ale neznamená, že by sa preklad nedal urobiť objektívne.
Uvediem viacero možných prekladov:
 • „Žena by nemala mať pohlavný styk s mužom“
 • „Vydatá žena (=manželka) by nemala mať pohlavný styk s (cudzím/ďalším) mužom“
Poznámky:
 • Slovo „iša“ doslovne prekladané ako „žena“ má v hebrejčine a aramejčina aj významy vydatá žena, manželka.
 • Správny preklad nemá nič spoločné s homosexualitou, o tom ani nemá zmysel diskutovať
 • jeden z možných doslovných prekladov by znamenal úplný zákaz heterosexuálneho pohlavného styku, čo nepredpokladáme. Preto použijeme ďalšie významy slova „iša“ a nimi sú vydatá žena, manželka čo už dáva zmysel. Zmysel tohto veršu je veľmi jednoduchý: jedná sa o zákaz manželskej nevery.
 • v nájdení správneho prekladu nám pomôže pochopenie kontextu. To jest prečítanie celej 18. kapitoly. Všimnite si, že v tejto kapitole sa viac krát opakuje zákaz incestu a manželskej nevery. Takže preklad manželskej nevery tohto veršu sa zdá by najviac zmysluplný
 • autor prekladu Vulgáty zo slova žena urobil prídavné meno „ženský“ femineo. Text je síce nejasný ale môže naznačovať prvé pokusy manipulovať preklady biblie vo význame zákazu homosexuality alebo presnejšie povedané prekladateľom do národných jazykov to umožňuje viac špekulovať nad takýmto prekladom
*****************************************************

Možné „voľné preklady“ a interpretácie Leviticus 20:13

Doslovný preklad z hebrejčiny: "Ktokoľvek, ktorý ľahne s mužom posteľ žena“
Voľné preklady, alternatívy:
 • „Ktokoľvek, kto si ľahne do postele za (ženatým) mužom, (vydatou) ženou
 • „Ktokoľvek, kto si ľahne do postele za (ženatým) mužom a (vydatou) ženou
 • „Ktokoľvek, kto si ľahne do postele za (ženatým) mužom alebo (vydatou) ženou
 • Ktorýkoľvek (cudzí) muž, ktorý si ľahne do postele za vydatou ženou
Poznámky:
 • Čiarku v preklade môžeme nahradiť slovom „a“ alebo slovom „alebo“
 • jedná sa o metaforu, metaforicky popísaná manželská nevera
 • v nájdení správneho prekladu nám pomôže pochopenie kontextu. To jest prečítanie celej 20. kapitoly. Aj v tejto kapitole nájdeme viacero metafor napr. „neodkry nahotu“. Kontext manželskej nevery podporuje aj hneď nasledujúci 14. verš, čo je ďalší veľmi silný argument. Zákaz incestu a zákaz manželskej nevery sa v 20. kapitole opakuje viac krát – to znamená, že kontext potvrdzuje preklad vo význame zákazu manželskej nevery, ktorý sa opakuje.
 • druhá možná teória prekladu je zákaz sexu v trojici, ktorý môže pozostávať či už z dvoch žien alebo dvoch mužov
 • Znovu autor prekladu Vulgáty zo slova žena urobil prídavné meno „ženský“ femineo. Text je síce nejasný ale môže naznačovať prvé pokusy manipulovať preklady biblie vo význame zákazu homosexuality alebo presnejšie povedané prekladateľom do národných jazykov to umožňuje viac špekulovať nad takýmto prekladom
 • preklad slova "iš" ako muž doc. Prudkého, nie je správny. Správny preklad by tomto kontexte je "ktokoľvek", alebo "človek", alebo "každý". Zdroj informácíí sekulárny slovník "Brown-Driver-Briggs Hebrew Definitions", odkaz1, odkaz2. Na základe týchto významov je robených väčšina cirkevných verzií prekladov Biblie. Prekladať "iš" ako muž viac podporuje homofóbny postoj

Židovské preklady

Je pravda, že aj oficiálne židovské preklady (napr. do angličtiny) sú veľmi podobne ako tie od kresťanských cirkví (aj keď možno nie všetky). Háčik spočíva v tom, že hebrejčina sa minimálne 2000 rokov nepoužívala (napr. aj Ježišov jazyk bol aramejčina). Vznikom štátu Izrael bola hebrejčina ako jazyk znovu zrekonštruovaná a začala sa používať. Aj pre židov je to extrémne veľa roboty robiť kompletné preklady odznovu - lenivejšie a jednoduchšie je skopírovať tie kresťanské. A súčasná hebrejčina sa extrémne líši od starovekej hebrejčiny. Staroveká hebrejčina je primitívny jazyk - nedalo by sa ňou dorozumieť v 21. storočí - preto tento jazyk museli Izraelskí jazykovedci kompletne zrekonštruovať. V Talmude v neskorších židovských textoch sa nájdu aj pozitívne poznámky na homosexualitu - pred tým ako sa stalo kresťanstvo dominantnou kultúrou bol výskyt homosexuálneho správania u všetkých národov veľmi častý a aj spoločnosť bola k tomu veľmi tolerantná - takže texty v Talmude nie sú žiadnym prekvapením z pohľadu historika.
                    Oficiálne teologické učenie moderného judaizmu sa negatívne stavia k homosexualite. U židov je presne rovnaký problém ako aj u kresťanov. Dogmy, doktríny a náboženský fanatizmus sú nadriadené nad Bibliu čo bráni revidovaniu Biblie.
Treba povedať, že judaizmus bol v minulosti pod extrémne silným vplyvom kresťanstva, čo sa prejavilo aj na zmene učenia o homosexualite z tolerantného na netolerantné. Židia boli cirkvou v Európe tvrdo prenasledovaní a prísne kontrolovaný, cirkev intenzívne zasahovala do ich života.
 

Záverom. Dôsledky tohoto článku.Súvisiace témy

 • Zákaz homosexuality v cirkvi nemá biblický základ. Keď aj boli v cirkvi osobnosti ktoré hlásali boj proti homosexualite, biblia bolo to posledné na čo sa odvolávali. Dôkazom je kázeň svätého Jána Zlatoústeho, Jána Chryzostoma. Vo svojej kázni spomína len Rimanom 1:26-27, čo je jediné miesto v Biblii ktoré sa vyjadruje o homosexualite negatívne. Bibliu musíme brať vo svojej komplexnosti, pretože sa o homosexualite vyjadruje minimálne na dvoch miestach pozitívne, kde sa opisuje vzťah Dávida a Jonatána. S prvými homofóbnymi prekladmi biblie začal až Martin Luther.
 • Pre sekulárnych ľudí informácie v tomto článku nemajú veľký význam ale pre náboženských ľudí majú význam obrovský. Dopady a následky tohto článku sú pre nich naprosto revolučné. Veriaci sa dozvedia ako ich cirkev oklamala, čo môže spôsobiť aj totálne psychické zrútenie sa veriaceho. Robiť osvetu medzi veriacimi má veľký zmysel.
 • Pre protestantských kresťanov hlavného prúdu je tento článok doslova existenčný problém. Protestanti sa riadia doslovne len bibliou a keď sa dozvedia, že ich „božie slovo“ je zle preložené, môže to spôsobiť u nich totálne psychické zrútenie. Na druhej strane ich to môže naučiť pokore nebrať bibliu fanaticky a doslovne
 • tento článok prinúti kresťanov vnímať sa na svoje náboženstvo viac kriticky a pokorne, a nebrať svoju vieru fanaticky.
 • Tento článok by mal aj cirkev inšpirovať k tomu aby zmenila svoje učenie o homosexualite. Pre konzervatívnych kresťanov, ktorí sú mysľou v stredoveku je nepredstaviteľné aby cirkev menila učenie či už o homosexualite alebo antikoncepcii. Celé učenie cirkvi považujú katolíci za nemenné a nemožné pre zmenu. Konzervatívni kresťania katolíci zabúdajú a nechcú pochopiť, že cirkev počas svojej existencie prešla viacerými reformami a zmenami učenia – napr. 2. vatikánsky koncil previedol cirkev naprosto revolučnými zmenami učenia. Katolícka Cirkev tiež podporila aspoň jeden typ antikoncepcie, metóda sledovania menštruačného cyklu, čo bolo tiež pred tým považované za nemožné.
 • V minulosti bolo možno rozumné, že cirkev zakazovala antikoncepciu a homosexualitu. Po morových epidémiách a veľkých vojnách (ako napr. vojny medzi katolíkmi a protestantmi) by možno Európania aj úplne vymreli. V dnešnej dobe kedy zažíva planéta zem populačnú explóziu, nedávno počet obyvateľov dosiahol 8 miliárd, je už učenie cirkvi nekompatibilné s 21. storočím
 • tento článok má pre kresťanov široké dôsledky a to doslova existenčné. Veriacemu to pomôže pochopiť, že preklady biblie o homosexualite nie sú jediné miesta, kde cirkev úmyselne klamala a prekrúcala preklady biblie
 • praktizujúci veriaci naivne veria, že cirkev je autentické a dokonalé Božie dielo. Po prečítaní tohto článku sa psychicky zrútia, keď sa dozvedia ako ich cirkev a náboženstvo oklamali
 • kým pre sekulárneho človeka tento článok nie je nič významného, pre kresťanov hlavného prúdu je to doslova existenčný problém
 • mimoriadne pozitívne oceňujem liberálnych kresťanov, pastorov ako sú Pastoral Brothers. Sú schopní vidieť chyby na Biblii. Žiaľ ich postoj nie je hlavný prúd v kresťanských cirkvách.
 • sú registrované partnerstvá v rozpore s kresťanskou vierou? Môže sa ne zahlasovať aj kresťanský poslanec? Registrované partnerstvá nie sú v rozpore s kresťanskou vierou hlavného prúdu. Kresťanstvo rieši len sexualitu, avšak registrované partnerstvá množstvo sexu neovplyvní. Kresťanskí politici nemajú problém politicky a finančne podporiť aj ľudí, ktorí po sexuálnej stránke nežijú podľa kresťanského učenia, ako sú napríklad slobodné mamičky (napr. podpora sociálnych dávok na dieťa). Nikto z kresťanských konzervatívcov nevolá po diskriminácii slobodných mamičiek. Nevidím dôvod prečo by mali mať problém s registrovanými partnerstvami konzervatívni kresťania.
 • problematika registrovaných partnerstiev. Argumentácia absurdnosti ruskej propagandy. Cca polovica zákonov sa týka nejakej menšiny (napr. ľudia ktorí pracujú v nejakej profesii, ktorá je regulovaná zákonom). Prakticky každý človek je súčasťou nejakej menšiny. Akonáhle zákonodarci chcú meniť zákony okolo LGBT menšiny, je tu problém s nenávisťou a konšpiráciami. Keď sa menia zákony ohľadom iných menšín, nikto s tým nemá problém. Aj deti, ktoré stratili rodinu, ktoré vyžadujú ústavnú starostlivosť a sú dané do detského domova alebo do pestúnskej starostlivosti patria do menšiny a riadi to zákon. Nikto sa nesťažuje ako pri LGBT ľuďoch že je to nespravodlivé, že tieto deti majú nejaké bombastické výhody.
 • Ježiš bol liberál: liberálny Ježiš kritizoval konzervatívcov farizejov. Ježiš bol proti tradicionalizmu a konzervativizmu, proti dodržovaniu nezmyselných zákonov a zákazov judaizmu. Cirkev resp. hlavný prúd kresťanstva je rovnako farizejský ako farizeji. Cirkev si vymýšľa zákazy a príkazy nad rámec Biblie. A to sa netýka len homosexuality, registrovaných partnerstiev ale aj antikoncepcie či masturbácie.
 • homofóbne korene cirkvi. V minulosti existovalo niečo ako kresťanská verzia práva šaria. To znamená, že si cirkev presadila u svetskej moci u panovníka svoj právny systém. Konkrétne aj trest smrti za homosexualitu vo väčšine kresťanských monarchií v Európe. Konzervatívni kresťania sa myšlienkovo vylaďujú na energie egregoru minulosti. Energie minulosti sú dodnes veľmi silné. Tato vec vysvetľuje prečo sa kresťania dodnes dívajú na homosexualitu 1000 krát viac negatívne ako na heterosexuálne sexuálne delikty. …. Ďalej ruská propaganda špeciálne cieli na konzervatívnych kresťanov a tak posilňuje egregor minulosti. A funguje to perfektne. Mnohí kresťania považujú agresívnu homofóbiu a vieru na dezinformcáie a konšpirácie ako neoddeliteľnú súčasť ich viery. ………… Za monarchie bol trest smrti za homosexualitu - a konzervatívni kresťania stále túžia po návrate cirkevného štátu ako bola monarchia. Jedná sa o boj časov – minulosti a budúcnosti.
 • kauza biskup Ján Orosh: navzdory tomu, že biskup Orosh rozoslal neverejný obežník určený len pre kňazov, v skutočnosti nie je až tak neverejný. Na základe kresťanského učenia je biskup veľmi silná autorita pre kňazov a tak biskupa kňazi aj v praxi berú (viem aj z vlastnej skúsenosti), je nepísané pravidlo, že čo hovorí biskup, to by mali kňazi vo svojich kázaniach aj ďalej šíriť a reálne sa tak aj deje. ……..... Ďalej biskup Orosh sa ospravedlnil obrazne povedané s pištoľu pri hlave. Jeho ospravedlnenie nemožno považovať za úprimné pretože nebolo dobrovoľné. Ak by sa Orosh neospravedlnil, tak mohli by ostatní biskupi poslať sťažnosť do Vatikánu a Orosh by dopadol ako Bezák, teda by mu hrozilo odvolanie. Väčšina biskupov Oroshovu homofóbiu vnútorne schvaľuje, avšak na druhej strane si uvedomujú, že jeho verejné výroky sú nevhodné nakoľko to cirkvi poškodzuje dobré meno. Konferencia biskupov prinútila sa Oroshovi ospravedlniť nie z úprimných dôvodov ale len kvôli dobrému menu cirkvi v spoločnosti.
 

Súvisiace odkazy

Bisexuálna kultúra v blízkom východe
Stačilo zadať do Google „history homosexuality in middle east“ a vyhľadá Vám veľmi zaujímavý vedecký článok. V moslimských krajinách na vidieku sa zachovala bisexuálna kultúra ešte do roku 1900. Európski cestovatelia boli veľmi prekvapení s cestovania po arabskom svete a Perzii v 16. až 18. storočí keď videli bisexuálnu kultúru. V minulosti bola po celej planéte takéto kultúra. A niekde vplyvom kresťanstva zanikla skorej, inde neskôr.
Homosexuality in the Middle East: An Agenda for Historical Research. ... Bruce W. Dunne https://www.jstor.org/stable/41857885?seq=2   ...................   https://www.jstor.org/stable/pdf/41857885.pdf