Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Docent teológie Martin Prudký, upozorňuje na zlé preklady Biblie o homosexualite. Katolícka cirkev cielene a vedome klame veriacich. Starý zákon neobsahuje zmienku proti homosexualite

Evanjelický docent teológie Martin Prudký, upozorňuje na zlé preklady Biblie o homosexualite. Výrokov proti homosexualite je v Biblii o niečo menej. Revidovanie prekladov v Biblii skončilo zaujímavo.
Celkovo profesori teológie sú zároveň väčšinou odborníci aj na hebrejčinu a dobre ju ovládajú.
Jeden verš hebrejskej Biblie je preložiť extrémne náročné, trvá to aj niekoľko hodín. Každé jedno slovo má mnoho významov. Doslovný preklad je našej reči často úplne nezrozumiteľný. Prekladať je veľmi náročné: Ako prvý Bibliu preložil Martin Luther do zrozumiteľného jazyka (ani latinská Biblia/Vulgáta nebola zrozumiteľná) a aj katolícke preklady sú často len lenivou kópiou prekladu Martina Luthera, známeho ako človeka ktorý nenávidel homosexuálov.
Ale aj tak je to veľká hanba pre Katolícku cirkev, ktorá sa najviac oháňa pojmom pravda, pravovernosť,neomylnosť,že v jej oficiálnych prekladoch sú chyby a klamstvá.Katolícka cirkev prekrúca Bibliu tak aby to vyhovovalo jej dogmám. Katolícka cirkev prispôsobuje Bibliu svojím dogmám.
*********************************************************************
Tento článok vysvetľuje aj veľkú záhadu z pohľadu historikov, prečo do 11. storočia neboli žiadne záznamy toho, že by katolícka cirkev mala negatívny postoj k homosexualite, nebola zaznamenaný nejaký trest za homosexualitu. Jednoducho v Biblii žiadna negatívna zmienka o homosexualite nebola. Homofóbna ideológia v cirkvi vznikla nezávislo od Biblie.
Nakoľko v praveku na celej planéte bola bisexualita veľmi dôležitou súčasťou vtedajšej kultúry, s pohľadu odborníkov, nie je žiadne prekvapenie že ani v starovekej Judei tomu nebolo inak https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_history
*********************************************************************
Štandardný preklad, katolíckych alebo protestantských verzií prekladov:
Kniha Levitikus - kapitola 18
22Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. To by bola ohavnosť!
 
Docent ThDr. Martin Prudký, jeho revidovanie prekladu:
Levitikus 18,22
A s [žádným] mužským neulehneš k ležení ženskému. Je to ohavnost.
Moja drobná úprava jazyková úprava doslovného prekladu pána docenta do zrozumiteľného nám pochopiteľného jazyka:
S mužom sa nevyspíte (spoločne) so ženou.
*********************************************************************
Štandardný preklad, katolíckych alebo protestantských verzií prekladov:
Kniha Levitikus - kapitola 20
13Kto by spal s mužom tak, ako sa obcuje so ženou, obaja spáchali ohavnosť, musia zomrieť, ich krv bude na nich. 
 
Docent ThDr. Martin Prudký, jeho revidovanie prekladu:
Levitikus 20,13
A [co se týče] kteréhokoli muže, jenž by ulehl s mužským k ležení ženskému, ohavnost učinili oni oba. Nechť jsou usmrceni, ano usmrceni. [Prolitá] Krev jejich [padá] na ně.
 
Moja drobná úprava jazyková úprava doslovného prekladu pána docenta do zrozumiteľného nám pochopiteľného jazyka:
Ak akýkoľvek muž, ktorý sa (spoločne) vyspí (s iným) mužom so ženou, obaja sa dopustili ohavnosti.
(Dalo by sa to preložiť ešte viac zrozumiteľne ale prioritou tohto prekladu, je držať sa čo najviac doslovného textu)
***************************
Interpretácia: S revidovaných prekladov jasne vyplýva, že sa nejedná o homosexuálny akt, ale o sex v trojici, kde je jedna žena s dvoma mužmi.
***************************
Zdroj Informácii
https://www.etf.cuni.cz/~prudky/mptexty/tisk19_06.htm
(https://www.etf.cuni.cz/~prudky/mptexty/tisk19_06.htm">záloha odkazu) 

To, že sa Docent ThDr. Martin Prudký nemýli a naozaj sú jeho preklady správne si každý môže overiť tu. Každé hebrejské slovo sa dá vyhľadať v slovníku
http://biblehub.com/interlinear/leviticus/1-1.htm
****************************
Celkový záver: ja ako človek ktorý som študoval hebrejčinu hovorím, že preklad pána docenta je správny a neexistujú žiadne iné správne alternatívne preklady.
Druhý dôležitý fakt je to, že v Starom zákone nie je ani jeden jediný verš alebo výrok proti homosexualite, čo je obrovským sklamaním pre veriacich. Ani samotní veriaci poriadne nepoznajú svoju vlastnú Bibliu
 
A ešte jedna perlička na záver
Pre veriacich nasledovné pasáže Biblie naprosto desivé a zdrvujúce. Svätý Boží muž Dávid je podľa nasledovných veršov celkom isto bisexuál alebo gay
Druhá kniha Samuelova - kapitola 1
26 Krušno mi pre teba, brat môj Jonatán, veľmi si mi bol milý. Tvoja láska bývala mi vzácnejšia ako láska žien.

Prvá kniha Samuelova - kapitola 18
3 Jonatán uzavrel s Dávidom zmluvu, lebo ho miloval ako seba samého. 4I vyzliekol si Jonatán plášť, ktorý mal na sebe, a dal ho Dávidovi; aj svoj výstroj, aj svoj meč, aj svoju kušu, aj svoj opasok.
 

Nový zákon o homosexualite. Problematika prekladu gréckeho slova arsenokojtés (ἀρσενοκοίτης)

V novom zákone existuje iba jedno miesto kde sa hovorí o kritike homosexuality, ide o List Rimanom, kapitola 1.
Existujú aj ďalšie dve miesta v Biblii, ktoré podľa cirkevných inštitúcii kritizujú homosexualitu. Ide o nesprávny preklad gréckeho slova arsenokojtés. Etymológia tohto slova sú dve slová arrhen a koite. Arrhen znamená muž a koite pohlavný styk. Zdroj informácii tu: http://biblehub.com/greek/733.htm
Latinský katolícky preklad Biblie Vulgata,preložený svätým Hieronymom (347 - 420) prekladá toto slovo ako „masculorum concubitores“ čo je v preklade do slovenčiny „mužský konkubín“, „mužský cudzoložník“, „mužský prostitút“, čo je nabližšie k objektívnemu prekladu.
Zdroje informácii:
 

Správny preklad a správna interpretácia slova arsenokojtés

Z objektívneho vedeckého, lingvicko-translatologického hľadiska je latinský preklad svätého Hieronyma ako jediný správny. Správny preklad je aj „mužský súložník“. Ďalej s treba uvedomiť, že slovo arsenokojtés („mužský súložník“) nijak nešpecifikuje, či ide o homosexuálneho alebo heterosexuálneho konkubína/súložníka. Ďalej sa zatiaľ nikomu nepodarilo potvrdiť, že slovo arsenokojtés používali Gréci pre homosexuála, hoci staroveká literatúra v jazyku starogréčtina je dosť bohatá.
Slovenský katolícky preklad Biblie, prekladá slovo arsenokojtés ako „súložníci mužov“, hoci správy preklad je „mužskí súložníci“. Mnohé protestantské preklady toto slovo prekladajú priamo ako homosexuáli, čo je jednoznačná manipulácia Biblie. Jehovisti a kresťania si nemajú čo vyčítať čo sa týka manipulácie prekladov Biblie. Na portáli http://obohu.cz/bible/ si môžete pozrieť porovnania desiatky až stovky prekladov Biblie. Na portáli je uvedený aj návod ako so stránkou pracovať.
 
Prvý list Korinťanom - kapitola 6
9 Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov,
10 ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhači ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.
 
Prvý list Timotejovi - kapitola 1
8 Vieme, že zákon je dobrý, ak ho niekto správne používa,
9 pričom vie, že zákon nie je daný pre spravodlivého, ale pre nespravodlivých a nepoddajných, pre bezbožných a hriešnikov, pre zvrhlých a svetákov, pre otcovrahov a matkovrahov, pre vrahov vôbec,
10 pre smilníkov, súložníkov mužov, únoscov, luhárov, krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa prieči zdravému učeniu,
 
V celej Biblii existuje iba jedno miesto kde sa hovorí o kritike homosexuality:
List Rimanom - kapitola 1
24 Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca; a tak hanobili svoje vlastné telá
25 tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen.
26 Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený.
27 A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie.

Židovské preklady

Je pravda, že aj oficiálne židovské preklady (napr. do angličtiny) sú veľmi podobne ako tie katolícke. Háčik spočíva v tom, že hebrejčina sa minimálne 2000 rokov nepoužívala (napr. aj Ježišov jazyk bol aramejčina). Vznikom štátu Izrael bola hebrejčina ako jazyk znovu zrekonštruovaná a začala sa používať. Aj pre židov je to extrémne veľa roboty robiť kompletné preklady odznovu - lenivejšie a jednoduchšie je skopírovať tie katolícke. A súčasná hebrejčina sa extrémne líši od starovekej hebrejčiny. Staroveká hebrejčina je primitívny jazyk - nedalo by sa ňou dorozumieť v 21. storočí - preto tento jazyk museli Izraelskí jazykovedci kompletne zrekonštruovať. V Talmude v neskorších židovských textoch sa nájdu aj pozitívne poznámky na homosexualitu - pred tým ako sa stalo kresťanstvo dominantnou kultúrou bol výskyt homosexuálneho správania u všetkých národov veľmi častý a aj spoločnosť bola k tomu veľmi tolerantná - takže texty v Talmude nie sú žiadnym prekvapením z pohľadu histrorika.
 

Súvisiace odkazy